2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Ak sa manželom nepodarí uzavrieť manželskú zmluvu, majetkovým režimom manželov, ktorý sa na nich vzťahuje, je zákonný režim bezpodielového spoluvlastníctva. V súlade s týmto režimom všetok majetok nadobudnutý počas trvania režimu bezpodielového spoluvlastníctva ktorýmkoľvek z manželov je súčasťou ich spoločného majetku v zmysle § 339 občianskeho zákonníka. Osobný majetok každého z manželov v zmysle § 340 občianskeho zákonníka pozostáva z týchto položiek: majetok nadobudnutý zákonným dedením, dedičstvom alebo darom, pokiaľ poručiteľ alebo darca výslovne nestanovil, že majetok musí byť súčasťou spoločného majetku; majetok na osobné použitie niektorého z manželov; majetok na výkon povolania niektorého z manželov; práva duševného vlastníctva na diela niektorého z manželov; majetok získaný ako cena alebo odmena, vedecké alebo literárne rukopisy, kresby a umelecké projekty, projekty vynálezov; poistné plnenia a náhrady za akékoľvek materiálne alebo morálne ujmy spôsobené niektorému z manželov; peňažné prostriedky, peňažné sumy alebo čokoľvek s hodnotou nahrádzajúcou osobný majetok, rovnako ako majetok nadobudnutý pri výmene týchto prostriedkov, ako aj výnosy z osobného majetku.

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

V prípade, že sa nevyhotovil žiadny súpis (pozri bod 2.3.), hnuteľný majetok sa považuje za súčasť spoločného majetku, pokiaľ sa nepreukáže opak. V súlade s § 357 ods. 2 občianskeho zákonníka sa predpokladá, že manželia prispeli rovnakým dielom k nadobudnutiu spoločného majetku a splneniu spoločných záväzkov, pokiaľ sa nepreukáže opak.

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

V súlade s § 343 ods. 3 občianskeho zákonníka, v rámci zákonného režimu bezpodielového spoluvlastníctva by manželia mali vyhotoviť súpis hnuteľného majetku nadobudnutého pred manželstvom, podpísaný buď občianskoprávnym notárom, alebo svojím podpisom a tento súpis by sa mal vyhotoviť pred uzavretím manželstva. Aj v prípade, že si manželia zvolia režim oddelenia majetku (pozri bod 3.1.), súpis hnuteľného majetku, na ktorý sa vzťahuje táto dohoda, musí byť spísaný občianskoprávnym notárom.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Pokiaľ ide o spoločný majetok, každý z manželov je oprávnený používať a spravovať spoločný majetok a sám nadobudnúť spoločný majetok, a to bez súhlasu druhého z manželov (§ 345 občianskeho zákonníka). Právne úkony týkajúce sa prevodu a zaťaženia spoločného majetku môžu byť uzavreté len so súhlasom oboch manželov. Avšak v prípade spoločného hnuteľného majetku, ktorého prevedenie nepodlieha formalitám súvisiacim so zverejnením, ktorýkoľvek z manželov môže s týmto majetkom nakladať sám (§ 346 občianskeho zákonníka). V opačnom prípade právny úkon vykonaný bez výslovného súhlasu druhého z manželov môže byť zrušený.

Právne úkony týkajúce sa rodinného obydlia, ktoré je spoločným obydlím manželov, alebo inak, obydlím manželov, kde žijú deti, sa riadia osobitným režimom. Jeden z manželov nesmie sám nakladať s právami na rodinné obydlie alebo uzavrieť úkony týkajúce sa používania tohto obydlia, aj keď by bol výlučným vlastníkom tohto obydlia. Avšak ak sa súhlas druhého z manželov odmietne bez logického dôvodu, môže súd, ktorý je príslušný vo veciach rodiny a opatrovníctva povoliť uzavretie takéhoto úkonu. Ten z manželov, ktorý nedal svoj súhlas, môže požiadať o zrušenie úkonu, pokiaľ obydlie bolo zapísané v katastri nehnuteľností ako rodinné obydlie. Zrušenie sa môže požadovať aj v prípade, že charakter rodinného obydlia nebol zaregistrovaný, ale bol známy nadobúdajúcej tretej osobe z iných dôvodov. Inak druhý z manželov si môže uplatniť len nárok na škody (§ 322 občianskeho zákonníka).

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Záväzky prijaté oboma manželmi na pokrytie obvyklých nákladov na manželstvo a výdavky vzniknuté v súvislosti s udržiavaním, správou a nadobúdaním spoločného majetku sú spoločnými záväzkami manželov, aj keď tieto záväzky boli zmluvne dohodnuté iba s jedným z nich, a manželia ručia za tieto dlhy svojím spoločným majetkom (§ 351 občianskeho zákonníka).

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Manželia ručia svojím spoločným majetkom za vzniknuté spoločné dlhy uvedené v článku 351 občianskeho zákonníka. Ak však spoločný majetok nestačí na pokrytie spoločných záväzkov, manželia spoločne ručia svojím osobným majetkom a ten z manželov, ktorý záväzky uhrádza, má právo na postih voči druhému z manželov a právo zadržujúce dovtedy, kým nie je odškodnený (§ 352 občianskeho zákonníka).