3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Manželia si môžu zvoliť medzi zákonným režimom bezpodielového spoluvlastníctva, obvyklým režimom bezpodielového spoluvlastníctva a režimom oddeleného majetku. V rámci obvyklého režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželia môžu rozšíriť alebo obmedziť rozsah spoločného majetku, regulovať spôsoby možného budúceho rozdelenia spoločného majetku alebo stanoviť, že na výkon niektorých úkonov správy bude nevyhnutný súhlas oboch manželov. Ak si ustanovia režim oddeleného majetku, každý z manželov si ponechá majetok, ktorý vlastnil pred uzavretím manželstva a stane sa jediným vlastníkom majetku, ktorý osobne nadobudne v priebehu trvania manželstva. Manželia sa však môžu odchýliť od základného režimu upraveného v zmysle § 313 až 328 občianskeho zákonníka, a to bez ohľadu na majetkový režim manželov, ktorý si zvolia.

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Manželská zmluva, ktorou sa zvolí iný režim ako zákonný režim bezpodielového spoluvlastníctva, musí byť overená občianskoprávnym notárom, inak bude podliehať absolútnej neplatnosti.

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Manželská zmluva môže byť uzavretá pred manželstvom, v takom prípade bude účinná iba k dátumu uzavretia manželstva. Manželská zmluva sa môže uzavrieť aj počas trvania manželstva, v takom prípade nadobúda účinnosť ku dňu jej skutočného uzatvorenia (§ 330 občianskeho zákonníka).

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

V súlade s § 369 občianskeho zákonníka, ak manželstvo bolo uzavreté najmenej pred rokom, manželia môžu nahradiť, kedykoľvek chcú, existujúci majetkový režim manželov iným režimom alebo upraviť súčasný režim v súlade s reálnymi a formálnymi podmienkami stanovenými zákonom na uzavretie manželských zmlúv.