4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

Manželské zmluvy musia byť zaregistrované v Národnom registri majetkových režimov manželov vedenom Národným zväzom notárov Rumunska (Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România), v občianskom registri v mieste inštitúcie, kde sa uzavrelo manželstvo a iných verejných registroch, v závislosti od povahy majetku (obchodný register, kataster nehnuteľností atď.).

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

Kópia manželskej zmluvy musí byť zaznamenaná do Národného registra majetkových režimov manželov a občianskeho registra (matriky), rovnako ako ďalších uvedených registrov.

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Akákoľvek osoba sa môže obrátiť na Národný register majetkových režimov manželov a môže požiadať o vydanie výpisov z registra (§ 334 ods. 5 občianskeho zákonníka), a to bez toho, aby musela odôvodniť svoj záujem.

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Manželská zmluva je záväzná pre tretie strany až po jej zaregistrovaní.