5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

V prípade rozvodu sa majetkový režim manželov ukončí počnúc dňom podania žiadosti o rozvod, pokiaľ manželia nepožiadali súd alebo orgán vydávajúci rozhodnutie o rozvode, aby stanovil, že majetkový režim bol ukončený ku dňu rozluky de facto (§ 385 občianskeho zákonníka). V tomto prípade sa spoločný majetok rozdelí v súlade s dohodou manželov, alebo ak sa nedospelo k dohode, o rozdelení rozhodne súd. Nástrojom rozdelenia môže byť rozhodnutie súdu alebo doklad vyhotovený v podobe verejnej notárskej listiny (§ 320 občianskeho zákonníka). V prípade zákonného alebo obvyklého bezpodielového spoluvlastníctva sa tento spoločný majetok rozdelí takto: každý z manželov si vezme svoj osobný majetok, spoločný majetok sa rozdelí medzi manželov a dlhy sa vyrovnajú. Podiel, na ktorý má každý z manželov nárok, sa stanoví na základe prínosu k nadobudnutiu spoločného majetku a splneniu spoločných záväzkov (§ 357 občianskeho zákonníka). Práca vykonaná ktorýmkoľvek z manželov v domácnosti a pri výchove detí sa považuje za spoluúčasť na manželských nákladoch (§ 326 občianskeho zákonníka).

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

V priebehu rozvodu sa dlhy vyrovnajú v súlade s dohodou manželov. V opačnom prípade o vyrovnaní dlhov rozhodne súd.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Ak sa pri rozdeľovaní spoločného majetku pridelí jednému z manželov majetok, ktorý presahuje podiel, na aký mal nárok s prihliadnutím na jeho prínos k nadobudnutiu tohto majetku, druhý z manželov má právo na vyplatenie vyrovnania. Okrem toho ten z manželov, ktorý nenesie vinu vzhľadom na rozvod a ktorý utrpel ukončením manželstva škodu, si môže uplatniť nárok na odškodnenie od druhého z manželov. Ak rozvod spôsobí výrazné zhoršenie životných podmienok manžela/manželky navrhovateľky/navrhovateľa, manželstvo trvalo najmenej 20 rokov a rozvod bol nariadený pre výlučné zavinenie žalovaného manžela/žalovanej manželky, poškodená strana má nárok na ešte vyššie odškodnenie (§ 388 a 390 občianskeho zákonníka).