6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

Pozostalý manžel/manželka dedí po zosnulom manželovi alebo manželke, ak ku dňu začatia dedičského konania neexistuje konečné rozhodnutie o rozvode (§ 970 občianskeho zákonníka). Podiel majetku, na ktorý má pozostalá osoba nárok, činí: jednu štvrtinu majetku, ak sa majetok delí medzi pozostalú osobu a potomkov zosnulej osoby, jednu tretinu majetku, ak sa majetok delí medzi pozostalú osobu, privilegovaných predkov zosnulej osoby (rodičov) a tiež privilegovaných príbuzných zosnulej osoby z vedľajšej línie (bratov, sestry a ich potomkov), jednu polovicu majetku, ak sa majetok delí medzi pozostalú osobu a buď privilegovaných predkov alebo privilegovaných príbuzných z druhej línie, tri štvrtiny majetku, ak sa majetok delí medzi pozostalú osobu a buď bežných predkov zosnulej osoby (starých rodičov a ich predkov) alebo bežných príbuzných zosnulej osoby z druhej línie (strýkov, tety, bratrancov a sesternice prvého stupňa, bratov a sestry starých rodičov). Ak zosnulá osoba nemá iných zákonných dedičov, pozostalý manžel/manželka dostane celý majetok (§ 972 občianskeho zákonníka).