3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Po uzavretí manželstva sa môžu manželia dohodnúť na rozšírení alebo obmedzení bezpodielového spoluvlastníctva stanoveného zákonom.

Rozšírenie znamená, že sa manželia môžu dohodnúť, že spoločné vlastníctvo bude obsahovať aj majetok, ktorý inak prináleží do oddeleného majetku manželov (napríklad majetok získaný darom, dedením alebo ako náhrada za majetok, získaný pred uzavretím manželstva). Obmedzenie znamená, že sa manželia môžu dohodnúť, že časti spoločného majetku (napr. výnosy, pôžitky a prírastky majetku patriaceho výhradne jednému z manželov) sú vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva.

Podobne sa manželia môžu dohodnúť o správe spoločného majetku (§ 143a ods.1 OZ), napríklad môžu stanoviť, že spoločný majetok alebo určitý konkrétny majetok má byť spravovaný oboma manželmi alebo len jedným z nich. Ak manžel nakladá s majetkom vylúčeným zo spoločnej správy, nebude sa druhý z manželov môcť domáhať vyhlásenia neplatnosti tohto nakladania. Tieto zmeny zákonného rozsahu spoločného majetku sa týkajú iba majetku, získaného po uzavretí zmluvy.

Manželia sa môžu dohodnúť na odloženom bezpodielovom spoluvlastníctve, v ktorom spoločný majetok nevznikne, kým bude manželstvo existovať. V takom prípade zmluva nemení rozsah spoločného majetku, ale čas jeho vzniku. Počas manželstva preto každý z manželov získa výhradné vlastníctvo k majetku a až v okamihu, kedy manželstvo prestane existovať, všetky veci a zákonné nároky vytvoria súbor spoločného majetku, ktorý sa potom vyporiada.

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Na záver možno povedať, že na zmenu alebo zrušenie manželských zmlúv opísaných vyššie je nutné, aby notár spísal notársku zápisnicu.

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Slovenské právo neustanovuje predmanželské zmluvy. Manželské zmluvy preto môžu byť uzavreté až po uzavretí manželstva. Ak sa zmluva týka nehnuteľností, nadobudne účinnosť až po zápise do katastra nehnuteľností.

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Zmluvu možno zmeniť kedykoľvek počas manželstva. Zmenená zmluva musí mať formu notárskej zápisnice vypracovanej notárom, inak je neplatná.