5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Ak zmluva neuvádza inak, ukončenie manželstva znamená tiež ukončenie režimu bezpodielového spoluvlastníctva, čo vedie k rozdeleniu spoločného majetku (§ 148 ods. 1 OZ). Rozdelenie sa vykonáva dohodou medzi manželmi, alebo ho vykonáva súd na základe žiadosti podanej jedným z manželov. V oboch prípadoch treba vychádzať zo zásady, že podiely manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať úhradu nákladov, vynaložených zo svojho osobného majetku na spoločný majetok a naopak je povinný nahradiť prostriedky vynaložené zo spoločného majetku na jeho osobný majetok. Pri delení spoločného majetku je potrebné vziať do úvahy najmä potreby maloletých detí ako aj mieru, ktorou sa každý z manželov staral o rodinu a ako sa zaslúžil o získanie a udržanie spoločného majetku. Pri zvažovaní stupňa úsilia musí byť tiež zohľadnená starostlivosť o deti a riadenie spoločnej domácnosti (§ 150 OZ).

Ak do troch rokov od ukončenia režimu bezpodielového spoluvlastníctva nebola uzavretá žiadna zmluva o rozdelení majetku a ani jeden z manželov nepodal žiadosť na súd vo veci rozhodnutia o rozdelení spoločného majetku, má sa za to, že hnuteľné veci zo spoločného majetku patria tomu z manželov, ktorý ich užíva pre svoje potreby, pre potreby rodiny alebo pre domácnosť výhradne ako vlastník. Ostatné hnuteľné veci a nehnuteľnosti sú v spoluvlastníctve a podiely manželov sú rovnaké. To isté platí aj pre ostatné bežné majetkové práva manželov, ako sú práva k spoločným vkladom a pohľadávkam (§ 149 ods. 4 OZ).

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Márne uplynutie lehoty troch rokov na rozdelenie majetku stanovuje právnu domnienku, že bývalí manželia sú s ohľadom na dlhy zaviazaní v rovnakom pomere. Mimosúdnou manželskou dohodou alebo dohodou súdnou cestou sa vyporiadajú aj dlhy, ktoré vznikli počas manželstva a pochádzajú z ich spoločnej správy. Vyporiadanie je právne účinné len medzi manželmi, nie však vo vzťahu k tretím stranám. Tretie strany majú preto právo požadovať úhradu dlhu od niektorého z bývalých manželov.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Každý z manželov je oprávnený požadovať úhradu nákladov vynaložených na spoločné vlastníctvo z jeho osobného majetku. Tento nárok by mal byť vyrovnaný druhým manželom z jeho podielu na spoločnom majetku.

Pri vyporiadaní spoločného majetku by sa mal majetok rozdeliť medzi manželov v pomere, ktorý zodpovedá veľkosti ich podielov. Ak je hodnota majetku pripísaného manželovi vyššia ako jeho podiel na spoločnom majetku, je povinný uhradiť rozdiel druhému z manželov v peniazoch.