9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

S ohľadom na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie existencie alebo neexistencie manželstva, ak žije ešte aspoň jeden z manželov, má právomoc príslušný okresný súd v okrese, v ktorom mali manželia posledné spoločné bydlisko. Ak nie je taký súd, potom má právomoc všeobecný súd odporcu. Ak však ani takýto súd neexistuje, právomoc má všeobecný súd navrhovateľa (§ 88 občianskeho súdneho poriadku (OSP)). Všeobecný súd je súd, v obvode ktorého má občan svoje bydlisko a ak nemá bydlisko, je to súd, v obvode ktorého sa občan zdržiava.

Pokiaľ ide o vyporiadanie spoločného majetku manželov alebo iného majetku po rozvode alebo o zrušenie spoločného nájmu domu, právomoc má príslušný súd, ktorý rozhodol o rozvode. Pokiaľ ide o manželské záležitosti, majú slovenské súdy medzinárodnú právomoc, ak aspoň jeden z manželov je občanom Slovenskej republiky. Pokiaľ ani jeden z  manželov nie je občanom Slovenskej republiky, má slovenský súd právomoc v prípade:

  • ak aspoň jeden z manželov má pobyt na Slovensku a ak rozhodnutie súdu môže byť uznané v domácich štátoch oboch manželov, alebo
  • ak aspoň jeden z manželov má dlhší čas pobyt v Slovenskej republike, alebo
  • ak ide o neplatnosť manželstva, keď manželia žijú v Slovenskej republike (§ 38 ZMPS).