1 Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Osobné a majetkové vzťahy manželov upravuje právo krajiny, ktorej sú obaja manželia občanmi. Ak sú občanmi rôznych krajín, uplatňuje sa právo krajiny ich trvalého pobytu. Ak nie sú občanmi rovnakej krajiny a nemajú trvalé bydlisko v rovnakej krajine, uplatňuje sa právo krajiny, v ktorej mali naposledy spoločné bydlisko. Ak nie je možné určiť rozhodné právo v súlade s týmito pravidlami, uplatňuje sa právo krajiny, s ktorou sú manželia najužšie spätí (§ 38 ods. 1 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom).

Rovnako tak majetkové vzťahy medzi slobodnými partnermi žijúcimi v spoločnej domácnosti sa riadia právom krajiny ich spoločného občianstva. Ak nemajú spoločné občianstvo, uplatňuje sa právo krajiny ich spoločného pobytu.

Ak manželský pár uzavrel dohodu o svojom majetku, rozhodným právom bude právo, ktoré bolo rozhodné vzhľadom na ich majetkové vzťahy v čase, kedy uzavreli dohodu.

Dvojstranné dohovory o medzinárodnej právnej pomoci, ktoré obsahujú kolízne normy týkajúce sa manželských majetkových vzťahov, boli uzatvorené s Českou republikou, Francúzskom, Maďarskom, Mongolskom, Poľskom, Rumunskom, Ruskou federáciou a Slovenskom (pozri http://www.mp.gov.si/).

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Manželia si môžu zvoliť právo, ktoré sa uplatní na ich vlastnícke vzťahy, ak zákon pôvodne uplatniteľný na ich majetkové vzťahy umožňuje takú voľbu (§ 39 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom). Vybrané právo sa však nebude uplatňovať, ak by bol dosah jeho aplikácie v rozpore s verejným poriadkom Slovinskej republiky (§ 6 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom). Slovinské právo samotné neposkytuje možnosť voľby rozhodného práva.