2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Zákonný majetkový režim manželov je spoločné vlastníctvo založené na spoločnom vlastnení majetku. Ide tu o spojenie s jednoduchým vlastnením jednotlivých položiek majetku, ktoré jeden z manželov vlastnil pred uzavretím manželstva alebo získal bezodplatne počas trvania manželstva (napr. dar alebo dedičstvo) alebo z oddelených peňažných prostriedkov (napr. úroky a výnosy).

Na základe Čl. 67 slovinského rodinného zákonníka, spoločný majetok manželov pozostáva zo všetkých majetkových práv nadobudnutých prácou alebo odvodených z ich spoločného majetku počas trvania manželstva a spoločného života manželov bez ohľadu na to, ktorý z manželov je ich vlastníkom. Spoločným majetkom manželov je aj majetok nadobudnutý na základe a s pomocou ich spoločného majetku a/alebo majetku z neho odvodeného. Ak sa má majetok rozdeliť, podiely sa považujú za rovnaké, pokiaľ žiadny z manželov nepreukáže, že má nárok na väčší podiel. Pri takomto spore súd posudzuje nielen príjmy každého z manželov, ale aj iné okolnosti, ako ich príspevok na domácnosť, starostlivosť o deti a udržiavanie spoločného majetku.

Oddeleným majetkom každého z manželov je majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva alebo bezodplatne počas manželstva (ods. 1, Čl. 77 slovinského rodinného zákonníka). Za oddelený majetok sa považujú aj veci menšej hodnoty určené pre osobnú potrebu každého z manželov, bez ohľadu na pôvod a spôsob nadobudnutia (ods. 2, Čl. 77 slovinského rodinného zákonníka).

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Právne sa predpokladá, že všetky osobné príjmy (vrátane príjmov zo starobného dôchodku) alebo zisk akéhokoľvek druhu vyplývajúci z práce jedného z manželov alebo výnos zo spoločného majetku majú byť súčasťou spoločného majetku. Jeden z manželov si môže nárokovať tento majetok ako svoj oddelený majetok, ak preukáže, že pochádza z obdobia pred uzavretím manželstva alebo že nepochádza zo spoločného majetku.

Na manželov sa vzťahuje zákonný majetkový režim ( t.j. režim spoločného majetku manželov a režim oddeleného majetku každého z manželov), pokiaľ sa nedohodli na obsahu majetkového režimu v zmluve o usporiadaní ich majetkových a právnych vzťahov. V takom prípade sa na nich vzťahuje zmluvný majetkový režim.

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Slovinské právo nevyžaduje vyhotovenie súpisu majetku.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Manželia spravujú a používajú spoločný majetok spoločne a konsenzuálne, ak sa dohodli, že jeden z manželov je sám oprávnený spravovať spoločný majetok a nakladať so spoločnými prostriedkami ku prospechu oboch manželov. Druhý z manželov môže kedykoľvek od tejto dohody odstúpiť. Ak jeden z manželov disponuje spoločným majetkom bez požadovaného súhlasu druhého z manželov, môže tento napadnúť právny úkon, ak tretia strana úkonu vedela alebo mala vedieť, že dotyčné prostriedky boli súčasťou spoločného majetku. V opačnom prípade má poškodený manželský partner nárok na náhradu škody zo strany druhého z manželov. Manželia nesmú samostatne nakladať so svojím neurčeným podielom na spoločnom majetku, ale môžu nezávisle uplatniť svoje právo na vlastníctvo svojho oddeleného majetku.

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Právne úkony týkajúce sa spoločného majetku a každodenné potreby rodiny, ktoré boli vykonané iba jedným z manželov, tvoria spoločné záväzky a sú záväzné pre oboch manželov. Manželia sú spoločne a nerozdielne zodpovední za spoločné záväzky.

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Obaja manželia sú spoločne a nerozdielne zodpovední za dlhy vzniknuté počas trvania manželstva, ktoré sa vzťahujú na spoločný majetok a manželské náklady. Spoločný majetok a ak to nestačí, oddelený majetok manželov sa môžu použiť na uspokojenie pohľadávok veriteľov. Ak príspevok jedného z manželov na uspokojenie spoločných dlhov presiahne jeho podiel na týchto dlhoch, môže požiadať druhého z manželov o vrátenie. Ak veritelia pohľadávok, ktorí zaväzujú len jedného z manželov, chcú, aby vrátil tieto dlhy zo spoločného majetku, musia najprv požiadať súd, aby určil podiel toho z manželov, ktorý je dlžníkom, na spoločnom majetku a po tomto určení sa môžu usilovať o vymáhanie dlhu zo súdom stanoveného podielu.

Ak je v exekučnom konaní povolený predaj podielu jedného z manželov, má druhý manžel prednostné právo kúpiť tento podiel za cenu určenú podľa Zákona o exekúcii a zabezpečení. V prípade osobného bankrotu jedného z manželov, súd v konaní proti tomuto manželovi určí rozhodnutím na základe návrhu konkurzného správcu, že podiel úpadcu na spoločnom majetku sa rovná polovici, pokiaľ druhý z manželov nepodá žiadosť o právo na vylúčenie. Ak konkurzný správca odhadne, že podiel úpadcu na spoločnom majetku presahuje jednu polovicu, požiada ako právny zástupca úpadcu o určenie tohto podielu úpadcu. Druhý z manželov môže v konkurznom konaní podať žiadosť o právo na vylúčenie a preukázať, že jeho/jej podiel na spoločnom majetku je väčší. Pokiaľ tak neurobí, má sa za to, že požiadal v konkurznom konaní o právo na vylúčenie podielu na spoločnom majetku, ktorý sa rovná polovici.