3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Nový slovinský rodinný zákonník upravuje inštitút dohody o usporiadaní majetkových a právnych vzťahov. Ide o zmluvu, v ktorej sa manželia dohodnú na obsahu ich majetkového režimu, ktorý sa líši od toho zákonného. Manželia si v zmluve môžu upraviť aj všetky ďalšie majetkové vzťahy počas trvania manželstva alebo pre prípad rozvodu. Pred uzatvorením dohody o usporiadaní majetkových a právnych vzťahov sa manželia musia vzájomne informovať o svojej majetkovej situácii, inak je ich dohoda napadnuteľná. Súčasťou dohody o usporiadaní ich majetku a právnych vzťahov môže byť aj dohoda o vzájomnej podpore a dohoda o manželskej podpore v prípade rozvodu.

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Prípustná dohoda medzi manželmi a všetky jej zmeny a doplnenia musia mať formu notárskej verejnej listiny.

Dohoda medzi manželmi o ich majetkových a právnych vzťahoch musí byť uzavretá vo forme priamo vykonateľnej notárskej zápisnice. Pred podpísaním dohody sa predpokladá poučenie zo strany notára a dohoda je následne zaregistrovaná v registri dohôd o usporiadaní majetkových a právnych vzťahov. Ak dohoda o usporiadaní ich majetkových a právnych vzťahov nie je platná, vzťahuje sa na manželov zákonný majetkový režim. Ak dohoda nie je zaregistrovaná v registri dohôd o usporiadaní majetkových a právnych vzťahov, platí vo vzťahu k tretím osobám domnienka, že sa na majetkové vzťahy medzi manželmi vzťahuje zákonný majetkový režim.

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Dohody stanovujúce, že oddelený majetok bude patriť k spoločnému majetku, sa môžu uzatvoriť len počas trvania manželstva.

Uplatňuje sa zmluvná voľnosť : zmluvný majetkový režim sa vzťahuje na manželov od momentu uzavretia dohody o usporiadaní ich majetkových a právnych vzťahov, pokiaľ sa nedohodli inak. Dohoda o usporiadaní majetkových a právnych vzťahov uzatvorená budúcimi manželmi nadobudne účinnosť dňom uzavretia manželstva alebo v deň po sobáši, ktorý si budúci manželia určia v dohode.

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Uplatňuje sa zmluvná voľnosť : Manželia si môžu upraviť už uzatvorenú dohodu o usporiadaní ich majetkových a zmluvných vzťahov vo forme priamo vykonateľnej notárskej zápisnice a táto zmena sa zaznamená v registri dohôd o usporiadaní majetkových a právnych vzťahov.