4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

Dohoda o usporiadaní majetkových a právnych vzťahov sa zaregistruje v registri dohôd o usporiadaní majetkových a právnych vzťahov, ktorý je počítačom riadený súbor informácií vedený Notárskou komorou Slovinska.