5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Obaja manželia sú oprávnení žiadať o rozdelenie majetku na súde po skončení (a tiež počas trvania) manželstva. Rozdelenie môže žiadať aj veriteľ jedného z manželov kvôli povinnostiam, ktoré nie sú záväzné pre druhého z manželov. V počiatočnej fáze sa určí spoločný majetok a podiely manželov na tomto spoločnom majetku. Pri delení spoločného majetku nie je možné určiť podiely manželov na každej konkrétnej položke majetku. Určí sa len podiel každého z manželov na celkovom majetku. Predpoklad rovnakých podielov na spoločnom majetku sa môže napadnúť. V týchto sporoch súd zváži všetky okolnosti daného prípadu (predovšetkým príjem manželov, podpora, ktorú si navzájom poskytujú, ktorý z manželov má na starosti deti, starostlivosť manželov o domácnosť a rodinu, náklady manželov na údržbu spoločného majetku a všetky ďalšie príspevky na správu, údržbu a zveľadenie spoločného majetku).

Po stanovení príslušných podielov manželov nastáva druhá fáza, počas ktorej sa môžu dohodnúť na spôsobe rozdelenia ich majetku. Na účely úplného oddelenia majetku si môžu vybrať medzi fyzickým a občianskym rozdelením alebo kombináciou oboch. V prípade, že nemôžu dosiahnuť dohodu o tejto záležitosti, súd musí v nespornom občianskoprávnom konaní najprv vykonať fyzické rozdelenie, pričom sa mu dá prednosť pred občianskym rozdelením, pri ktorom sa majetok predáva a výťažok sa rozdelí. V prípade fyzického rozdelenia každý z manželov dostane v rámci svojho podielu aktíva, pri ktorých preukáže, že má silnejší oprávnený záujem. Jeden z manželov dostane majetok, ktorý slúži na výkon jeho povolania alebo iných činnosti, ktorý mu umožňuje zarábať alebo slúži výhradne na jeho osobné použitie a nie je jeho oddeleným majetkom.

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Manželia zostávajú aj naďalej spoločne a nerozdielne zodpovední za svoje spoločné dlhy po rozvode až do rozdelenia spoločného majetku, kedy by sa mali rozdeliť aj dlhy. Ak sa nerozdelia, manželia zostávajú spoločne a nerozdielne zodpovední.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Ak hodnota oddeleného majetku jedného z manželov, ktorý sa použil na vyrovnanie spoločných dlhov, presiahne jeho podiel na týchto dlhoch, môže požiadať druhého z manželov o vrátenie pohľadávky.