8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Spolužitie je definované ako dlhodobý vzťah, podobný manželskému vzťahu medzi dvoma heterosexuálnymi partnermi, ktorí by mohli uzavrieť manželstvo, ak by si to želali. To znamená, že nemusia existovať žiadne ďalšie prekážky pre ich manželstvo. Majetkový režim partnerov žijúcich v jednej domácnosti je rovnocenný s majetkovým režimom manželov. Takže spoločné vlastníctvo sa tvorí rovnakým spôsobom, ako je tomu u manželských párov. Registrácia heterosexuálnych partnerov nie je možná. Keďže je takmer nemožné určiť, kedy sa vzťah stáva dlhodobým, všetok majetok získaný po tom, ako partneri začali žiť spolu, tvorí spoločný majetok v prípadoch, kedy by nič nebránilo uzatvoreniu manželstva týchto párov.

Homosexuálni partneri môžu vstúpiť do registrovaného partnerstva, ktoré má rovnaké dôsledky pre majetkové vzťahy partnerov ako manželstvo (zákon o registrácii civilného partnerstva osôb rovnakého pohlavia).