9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

V súlade so všeobecnými pravidlami na určenie príslušnosti, slovinské súdy majú medzinárodnú právomoc vo veciach sporov týkajúcich sa majetku manželov, ak má žalovaný trvalé bydlisko v Slovinskej republike. Ak žalovaný nemá trvalé bydlisko v inej krajine, príslušnosť môže byť založená aj na jeho dočasnom pobyte v Slovinsku (§ 48 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom). Ak sa majetkové spory manželov týkajú majetku, ktorý sa nachádza v Slovinskej republike, slovinský súd má právomoc, aj keď žalovaný nemá bydlisko v Slovinskej republike. Ak sa väčšina majetku nachádza v Slovinskej republike a zvyšok sa nachádza v zahraničí, súd môže rozhodnúť o majetku, ktorý sa nachádza v zahraničí len vtedy, keď rozhoduje o majetku nachádzajúcom sa v Slovinskej republike a iba vtedy, keď s tým žalovaný súhlasí (§ 67 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom).