2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Španielsko nemá len jeden majetkový režim manželov či súbor právnych predpisov, takže tieto otázky sa budú týkať konkrétne španielskeho občianskeho zákonníka (s výnimkou diskusie o legislatíve autonómnych spoločenstiev v bode 2.7).

Príslušným majetkovým režimom manželov je režim, ktorý manželia ustanovili v manželskej zmluve (§ 1315 OZ) [režim spoluvlastníctva nadobudnutého majetku (sociedad de gananciales), rozdelenia majetku alebo podielu]. V prípade neuzavretia manželskej zmluvy je platným majetkovým režimom manželov spoluvlastníctvo nadobudnutého majetku (§ 1316 OZ). Podľa tohto systému nadobudnutý majetok a výhody, ktoré získa každý z manželov počas platnosti tohto systému, sú spoločné a v prípade zrušenia tohto režimu sa rozdelia rovnakým dielom (§ 1344 OZ). Systém zabezpečuje existenciu osobného a spoločného majetku a umožňuje, aby sa osobný majetok stal spoločným majetkom a naopak prostredníctvom zmluvy uzatvorenej medzi manželmi formou verejnej listiny. Majetok, ktorý sa považuje za osobný, je uvedený v § 1346 OZ. Patrí k nemu majetok, ktorý manželia priniesli do manželstva a ktorý získali bezplatne počas manželstva.

Majetok, ktorý sa považuje za spoločný, je uvedený v § 1347 OZ. Čo sa týka nakladania s majetkom, každý z manželov má právo slobodne nakladať so svojím vlastným majetkom a nie je zodpovedný za dlhy druhého z manželov (§ 1373 OZ).

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Neexistujú právne domnienky týkajúce sa priznania majetku v režime spoluvlastníctva nadobudnutého majetku (predpokladá sa, že platí spoluvlastníctvo, pokiaľ sa nepreukáže inak (§ 1361 OZ).

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Pred uzavretím manželstva nie je potrebné zostaviť súpis majetku a záväzkov, je to však užitočné. Zostavenie súpisu majetku sa však vyžaduje po zrušení spoluvlastníctva a pred likvidáciou majetku (§ 1396 OZ). Vyžaduje sa aj v prípade zrušenia režimu spoluvlastníctva nadobudnutého majetku zákonným rozhodnutím a vzhľadom na existenciu prípadu zrušenia sa vedie diskusia (§ 1394 OZ).

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Správu spoločne nadobudnutého majetku upravujú §§ 1375 – 1391 OZ. Každý z manželov spravuje svoj osobný majetok (hoci existujú osobitné ustanovenia týkajúce sa rodinného domu, podľa ktorých manželia musia vždy uzavrieť zmluvu (§ 1320 OZ). Spoločný majetok spravujú obaja manželia spoločne (§ 1375 OZ), pokiaľ sa nedohodnú inak v manželskej zmluve. V zásade môžu manželia počas manželstva voľne nakladať so svojím osobným majetkom.

Jeden z manželov môže spravovať spoločný majetok a nakladať s ním sám pri výkone kompetencií v domácnosti (§ 1319 OZ§ 1365 OZ) s výnimkou rodinného domu [hoci by patril iba jednému z manželov, je potrebný súhlas druhého z manželov (§ 1320 OZ)].

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

V prípadoch, ktoré nespadajú do rozsahu činností v rámci kompetencií v domácnosti, je potrebný súhlas oboch manželov na nakladanie so spoločným majetkom, hoci za určitých okolností môžu tento súhlas vydať aj súdy (§ 1377 OZ). V prípade, že tento súhlas chýba, môžu byť úkony vykonané druhým z manželov zrušené (§ 13221377 OZ). Ak je nakladanie bezplatné, vždy je potrebný súhlas oboch manželov, inak bude nakladanie neplatné (§ 1378 OZ). Zákonník upravuje aj podvodné konanie voči právam druhého z manželov (§ 1391 OZ).

Akékoľvek úkony vykonané jedným z manželov sú záväzné pre druhého z manželov len v prípade, ak dá na to druhý z manželov výslovný alebo tichý súhlas. V opačnom prípade možno úkon odvolať (§ 1322), a v prípade podvodu ho možno anulovať (§ 1391 OZ).

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Za samostatné dlhy jedného z manželov je zodpovedný len tento z manželov a na uspokojenie týchto dlhov možno použiť len jeho osobný majetok, v prípade, že to však nebude stačiť, veritelia môžu uplatniť nárok aj na jeho podiel na spoločnom majetku (§ 1373 OZ). V takýchto prípadoch sa spoluvlastníctvo zruší a začne platiť režim oddeleného majetku (§ 1374).

Spoluvlastníctvo možno použiť na pokrytie výdavkov manželov (§ 1318 OZ) a potreby rodiny, bežnej správy majetku a vykonávania povolania alebo zamestnania manželov (§ 1362 OZ). Dlhy, ktoré vzniknú jednému z manželov pri vykonávaní kompetencií v domácnosti možno uspokojiť zo spoločného majetku, osobného majetku zadlženého manžela a subsidiárne aj z osobného majetku druhého z manželov (§ 1319 OZ). Veritelia môžu kedykoľvek použiť spoločný majetok (§ 1365 OZ). Ten z manželov, ktorý zaplatil spoločný dlh použitím svojho osobného majetku, má nárok na odškodnenie zo spoločného majetku (§ 1364 OZ).

V jednotlivých autonómnych spoločenstvách (regiónoch) existujú aj zákonné majetkové režimy manželov: