3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Manželia majú právo ustanoviť v manželskej zmluve iný majetkový režim manželov, ako je predvolený režim spoluvlastníctva nadobudnutého majetku.

Ako alternatívne možnosti zákonného spoluvlastníctva nadobudnutého majetku manželov španielske právo poskytuje režim oddelenia majetku (régimen de separación de bienes) a režim podielu na spoločne nadobudnutom majetku (régimen de participación). V súlade s režimom oddeleného majetku (§ 1435-1444 OZ) si každý z manželov ponechá majetok, ktorý priniesol do manželstva a stane sa jediným vlastníkom majetku, ktorý osobne nadobudne v priebehu trvania manželstva. Ak nie je možné určiť, komu majetok patrí, má sa za to, že každý z manželov má nárok na polovicu.

V súlade s režimom podielu na nadobudnutom majetku (§ 1411 – 1434 OZ) si každý z manželov ponechá majetok, ktorý priniesol do manželstva a stane sa jediným vlastníkom majetku, ktorý osobne nadobudne počas trvania manželstva, každý z manželov však má nárok na podiel majetku nadobudnutého druhým z manželov, pokiaľ platí tento systém. Tento nadobudnutý majetok sa počíta v čase zrušenia systému alebo zániku manželstva.

Na základe obidvoch režimov nie je manžel zodpovedný za dlhy druhého z manželov a každý z manželov môže voľne nakladať so svojím majetkom s výnimkou rodinného domu (§ 1320 OZ).

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Manželské zmluvy (capitulaciones matrimoniales) musia byť vyhotovené formou verejnej listiny (§ 1315 OZ). Zmluva musí byť preto uzavretá v prítomnosti občianskoprávneho notára, ktorý pripraví túto verejnú listinu (§ 1280 OZ). Zmluva sa potom zaregistruje v občianskom registri na účely zabezpečenia jej účinnosti voči tretím stranám.

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Manželské zmluvy môžu byť uzatvorené kedykoľvek pred uzavretím manželstva alebo po ňom. Manželské zmluvy uzatvorené pred uzavretím manželstva budú účinné len po následnom uzavretí manželstva (§ 1333 OZ). Manželské zmluvy uzatvorené počas manželstva nadobudnú účinnosť vo chvíli ich uzatvorenia. Voči tretím stranám nadobúdajú účinnosť až po ich zaregistrovaní v občianskom registri.

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Manželia môžu upraviť existujúcu zmluvu, pokiaľ sú splnené rovnaké formálne požiadavky (§ 1331 OZ). Úpravy však neovplyvnia práva, ktoré už získali tretie strany (§ 1317 OZ).