4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

Majetkový režim manželov a akékoľvek jeho zmeny alebo úpravy sa musia na účely zabezpečenia ich účinnosti voči tretím stranám zaregistrovať.

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

V Španielsku existuje niekoľko občianskych registrov. Manželstvo a akákoľvek manželská zmluva by sa mali zaregistrovať v občianskom registri v mieste obvyklého bydliska manželov (§ 1333 OZ, § 69 LRC§ 70 LRC). Povinná je však len registrácia manželstva (§ 71 LRC).

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

Manželské zmluvy uzavreté pred uzavretím manželstva sa musia zaregistrovať, rovnako ako aj manželské zmluvy uzavreté počas manželstva, ak menia majetkový systém manželov (inak nebudú účinné voči tretím stranám). Povinná je aj registrácia rozsudku o rozluke a rozvode (§ 77 LRC). Zainteresované strany dostanú osvedčenie vydané občianskym registrom ako dôkaz registrácie (§ 75 LRC). Ďalším dokumentom, ktorý sa používa v praxi je Libro de Familia (Kniha záznamov o rodine), do ktorej sa zaznamenávajú údaje o sobášoch, narodeniach detí atď.

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Zaregistrované informácie sú verejné (§ 6 LRC), ale chránené údaje sú k dispozícii len zainteresovaným stranám alebo ich dedičom (zákon o ochrane údajov 15/1999).

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Právnym následkom registrácie je účinnosť voči tretím stranám (§ 70 LRC).