5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

Následkom rozvodu alebo rozluky je ukončenie režimu spoluvlastníctva nadobudnutého majetku. Výsledkom je zrušenie a likvidácia spoločného majetku (§ 1392 OZ). Rozvodom sa končí aj manželstvo.

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Majetok sa rozdelí takto: Najprv sa zostaví súpis majetku (§ 1396 OZ), t. j. majetku (§ 1397 OZ) a záväzkov (§ 1398 OZ). Po jeho dokončení sa zaplatia najprv spoločné dlhy v hotovosti alebo spoločným majetkom (§ 1399 – 1400 OZ). Právo veriteľov zaniká až po úplnom zaplatení (§ 1401 OZ). Po uspokojení veriteľov sa vyplatí kompenzácia a vyrovnanie splatné každému z manželov (§ 1403 OZ) a zvyšok majetku sa rozdelí rovným dielom medzi manžela a manželku alebo ich dedičov (§ 1404 OZ).

Z rozdelenia je vylúčený osobný majetok, ktorý nemožno rozdeliť, pretože patrí majiteľovi. Tento majetok je uvedený v § 1346 OZ.

Napriek tomu, že je rodinný dom vylúčený z rozdelenia majetku, ak patrí jednému z manželov, súd ho môže priznať druhému z manželov, ak je tento závislý na jeho nepretržitom používaní na zabezpečenie svojich životných potrieb, alebo ak má ich spoločné dieťa podstatnú potrebu používať ho naďalej (§ 96 OZ).

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Po zostavení súpisu majetku sa zaplatia spoločné dlhy v hotovosti alebo spoločným majetkom (§ 1399 – 1400 OZ). Právo veriteľov zaniká až po úplnom zaplatení (§ 1401 OZ).

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Ak rozluka alebo rozvod vedú k nepriaznivej hospodárskej nerovnováhe medzi manželmi, znevýhodnený manžel alebo manželka bude mať právo na kompenzáciu, ktorá môže pozostávať z vyplácania dočasného alebo neobmedzeného výživného alebo jednorazovej platby. O kompenzácii sa môžu dohodnúť manželia v regulačnej zmluve schválenej sudcom. V prípade, že takáto zmluva nebude uzavretá, môže takúto zmluvu stanoviť sudca po zvážení určitých okolností (§ 97 OZ). Manžel, ktorý konal v dobrej viere, je okrem toho oprávnený na kompenzáciu v prípadoch, keď bolo manželstvo anulované (§ 98 OZ). Vyplácanie výživného možno v prípade podstatných zmien okolností upraviť (§ 100 OZ). Právo na výživné však možno za určitých okolností aj stratiť (§ 101 OZ).

5.3.1. V prípade, že majetkové pomery vykazujú spoločný prebytok:
- Musia byť nároky uspokojené prostredníctvom platby alebo v naturáliách?
- Ako sa takéto nároky posudzujú?
- Aká je výška vyrovnávacej platby?
- Kedy je nárok stanovený?

V prípade spoločne nadobudnutého majetku vyrovnanie nároku na kompenzáciu ako aj výpočet, platbu a trvanie upravujú ustanovenia opísané v časti 5.3.

5.3.2. V ostatných prípadoch (ak neexistuje spoločný prebytok)?

Tie isté pravidlá (v časti 5.3.) sa vzťahujú aj na iné majetkové systémy manželov