6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

V prípade smrti platia vzhľadom na majetok odseky 2.3, 5.1 a 5.2 a rozdelenie a priznanie dlhov a majetku s výnimkou podielu na majetku, ktorý by získal pozostalý a ktorý teraz získajú jeho dediči. Možno zvážiť kompenzáciu a pozostalý manžel alebo manželka má nárok na užívacie právo pozostalého (usufructo viudal), ktorého suma môže kolísať podľa toho, či pozostalý manžel bude dediť spolu s príbuznými v zostupnej alebo vzostupnej línii alebo bude dediť sám. Práva sa prednostne priznávajú v podobe majetku, možno ich však priznať aj vo forme hotovosti (§ 834 – 840 OZ). Podiel na majetku, na ktorý sa vzťahujú užívacie práva možno zvýšiť (až na zákonnú hranicu) v závete.