8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

V Španielsku neexistuje v hmotnom práve ani v medzinárodnom práve súkromnom žiaden všeobecný predpis, ktorý by upravoval registrované partnerstvá. Niektoré autonómne oblasti majú svoje vlastné predpisy.

Partnerstvá môžu byť homosexuálne alebo heterosexuálne, registrované alebo neregistrované. Neexistuje žiaden všeobecný vnútroštátny predpis.

V Andalúzii, Aragónsku, Astúrii, na Baleárskych ostrovoch, Kanárskych ostrovoch a v Kantábrii, obsahuje právo o partnerstve aj právne ustanovenia týkajúce sa existencie registra partnerstiev.

Katalánsko má k dispozícii len mestské a obecné registre. Existencia partnerstva sa preukazuje len formou verejnej listiny.

V Extremadure, Madride, Navarre, Baskicku, Valencii, Kastílii-La Mancha a Kastílii-León neexistuje žiadne osobitné nariadenie vzťahujúce sa na partnerstvá. Obsahujú ho však nariadenia o registri partnerstiev..

Registre partnerstiev nie sú upravované na štátnej, ale na miestnej (autonómnej) úrovni a  osobitné právne ustanovenia platia len v Andalúzii, Aragónsku, Astúrii, na Baleárskych ostrovoch, Kanárskych ostrovoch, v Kastílii-La Mancha, Kastílii-León, Extremadure, Galícii, Madride, Baskicku a Valencii, kde platia aj právne ustanovenia týkajúce sa partnerstiev de facto.

Každé autonómne spoločenstvo upravuje registre rôznym spôsobom a  účinky registrácie sa líšia od jednoduchého vyhlásenia po praktickú rovnoprávnosť s manželstvom. Niektoré autonómne spoločenstvá nemajú k dispozícii takýto miestny register.

Neexistujú žiadne osobitné právne ustanovenia týkajúce sa majetku neregistrovaných mimomanželských partnerstiev a dokonca aj v prípade registrovaných partnerstiev si majetkový režim určujú partneri (pokiaľ nie je inak ustanovené v zákone), pričom majú možnosť voľby pravidiel podobne ako v manželstve. V prípade, že neexistuje žiadna zmluva ani osobitné právne ustanovenia, budú platiť všeobecné ustanovenia záväzkového a vlastníckeho práva.

Pokiaľ nie je uvedené inak, rodinný dom bude patriť majiteľovi, pokiaľ partneri nemajú deti alebo neexistuje potreba ochrany. V tomto prípade rozhodne súd.