9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Pre všetky podané žaloby, vydané rozsudky a úkony vydané do 28. januára 2019 majú španielske súdy medzinárodnú právomoc na takéto konanie, ak je jeden z manželov / partnerov španielskej štátnej príslušnosti alebo má obvyklé bydlisko v Španielsku (článok 50- 60 LEC). Vecne a miestne príslušným súdom je súd v obvode, kde mali obaja manželia alebo partneri svoje posledné spoločné bydlisko, alebo subsidiárne súd v obvode, v ktorom má svoje obvyklé bydlisko odporca.

Existujú tiež osobitné ustanovenia týkajúce sa prípadov, v ktorých nie je žiadna medzinárodná právomoc (§ 36 OSP).

Pre všetky podané žaloby, vydané rozsudky a úkony vydané 29. januára 2019 alebo neskôr sa bez ohľadu na dátum uzavretia manželstva uplatní nariadenie Rady (EÚ) č. 2016/1103 z 24. júna 2016.

Toto nariadenie ustanovuje, že príslušné orgány budú:

- Vo veciach týkajúcich sa manželského režimu v prípade smrti jedného z manželov má právomoc príslušný súd dedenie (článok 4).

- Vo veciach týkajúcich sa režimu majetkových pomerov manželov v prípade žiadosti o rozvod, rozluku alebo anulovanie manželstva je príslušnosť vo všeobecnosti priznaná príslušnému súdu, ktorý má právomoc rozhodovať o manželskom spore.

- V ostatných prípadoch sa manželia môžu dohodnúť, že právomoc bude mať členský štát, ktorého právo sa uplatňuje, alebo členský štát, v ktorom sa manželstvo uzavrelo. Takáto dohoda musí byť písomná, datovaná a podpísaná zmluvnými stranami. Ak neexistuje dohoda, súdy členského štátu majú spravidla právomoc vyriešiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa ich majetkového režimu v manželských veciach, v prípade úmrtia jedného z manželov alebo manželského sporu:

  • spoločného obvyklého pobytu manželov v čase podania návrhu na súd alebo
  • posledného obvyklého pobytu manželov, pokiaľ jeden z nich má stále bydlisko alebo
  • obvyklého pobytu odporcu alebo
  • spoločnej štátnej príslušnosti manželov

S výnimkou akéhokoľvek súdneho sporu sú notári - ktorí boli v Španielsku vymenovaní svojim členským štátom ako súd v zmysle článku 3.2 - viazaní týmito pravidlami súdnej právomoci, ale môžu naďalej slobodne konať pri spisovaní manželskej zmluvy alebo voľby práva.