2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Zákonným režimom majetku manželov je systém odloženého spoluvlastníctva. Tento režim upravuje manželský zákonník (1987:230) (ÄktB). Každý z manželov vlastní svoj majetok bez ohľadu na to, či bol majetok získaný pred alebo počas manželstva, a každý je zodpovedný za svoje vlastné dlhy voči veriteľom (ÄktB 1:3). Súčasne má však každý z manželov manželské právo, ktoré mu dáva po zániku manželstva nárok na polovicu čistej hodnoty majetku manželov. Manželské práva teda nie sú rovnaké ako vlastnícke práva. Všetko, čo nie je oddeleným majetkom, je spoločným majetkom (ÄktB 7:1). Majetok môže byť oddelený v dôsledku manželskej zmluvy alebo z dôvodu podmienky tretej strany, napríklad stanovenej v závete (ÄktB 7:2).

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Majetok manželov je spoločným majetkom manželov, pokiaľ nie je ustanovené inak.

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Ak bola podaná žiadosť o rozvod, celý majetok a všetky záväzky manželov sa v potrebnom rozsahu zaznamenávajú v stave, v akom boli v čase podania žiadosti. Ak sa manželstvo zruší v dôsledku smrti jedného z manželov, mal by sa urobiť súpis majetku a záväzkov. V prípade, že je potrebné urobiť súpis majetku, súd vymenuje matrikára (ÄktB kapitola 17). Je dôležité uviesť, že podľa švédskeho práva neexistuje záznam o majetku manželov v čase uzavretia manželstva.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Každý z manželov má právo voľne nakladať so svojím majetkom. Na disponovanie so spoločnou domácnosťou a predmetmi domácej potreby dvojice, ako aj disponovanie s nehnuteľným majetkom vo všeobecnosti, však môže byť potrebný súhlas. Tieto obmedzenia sú uvedené v ÄktB 7:5 a v podstate znamenajú, že môže byť potrebný súhlas jedného z manželov vzhľadom na hypotéky, zálohy, prenájom a predaj majetku bez ohľadu na to, či je to majetok manželov alebo oddeleného majetku. Právne dôsledky o nakladaní v rozpore s obmedzeniami v ÄktB 7:5 sú uvedené v ÄktB 7:8-9. V stručnosti možno povedať, že právny úkon vykonaný v rozpore s obmedzeniami je neplatný a spravidla sa majetok vráti pôvodnému majiteľovi. Majiteľ sa však môže obrátiť na všeobecný súd a požiadať o právo nakladať s určitým majetkom bez súhlasu druhého z manželov (ÄktB 7:8). V prípade podania žiadosti o rozvod (tzv. kritická doba) sa na každého z manželov kladie povinnosť zodpovedať sa, pokiaľ ide o spôsob, akým postupovať s majetkom a záväzkami, ktoré majú byť zahrnuté do rozdelenia majetku (ÄktB 9:2-3). V záujme ochrany nároku jedného z manželov na rozdelenie majetku je možné, že súd na žiadosť manžela rozhodne obmedziť nárok druhého z manželov na užívanie určitého majetku (vo švédčine: särskild förvaltning) (ÄktB 9:8), kým nebude rozdelenie majetku dokončené.

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Právne úkony vykonané jedným z manželov nie sú záväzné pre druhého z manželov. Každý z manželov je vlastníkom svojho majetku a je zodpovedný za svoje vlastné dlhy. Spoločná zodpovednosť za dlhy vzniká len vtedy, keď dlhy oboch manželov vznikli spoločne.

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Manželia sú zodpovední iba za svoje vlastné dlhy bez ohľadu na to, či súvisia s oddeleným majetkom alebo majetkom manželov. Bez ohľadu na to, či je majetok jedného z manželov spoločný alebo oddelený majetok, môže byť použitý na vyrovnanie jeho dlhu alebo vyrovnanie dlhov oboch manželov za predpokladu, že im záväzok vznikol spoločne, a preto sú zaň zodpovední spoločne a nerozdielne.