3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Odložené spoluvlastníctvo sa vzťahuje na majetkový režim manželov. Neexistuje žiadny alternatívny režim, na ktorom by sa mohli strany dohodnúť. Manželia alebo budúci manželia však môžu vypracovať manželskú zmluvu. Táto zmluva nemení majetkové pomery, ale mení iba majetkovú povahu spoločného majetku manželov alebo oddeleného majetku (ÄktB kapitola 7). Existujú aj špeciálne zmluvy rodinného práva, ktoré upravuje zákon, napríklad zmluvy týkajúce sa darov medzi manželmi [ÄktB kapitola 8 a zákon (1936:83)] a rozdelenia majetku počas manželstva (ÄktB 9:1 a 9:2). Zápis sa vyžaduje v oboch prípadoch. Manželia môžu tiež uzavrieť predbežnú dohodu o rozdelení majetku v prípade hroziaceho rozvodu (ÄktB 9:13).

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Manželská zmluva musí mať písomnú formu a registruje sa na švédskom daňovom úrade (ÄktB 7:3).

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Manželská zmluva môže byť uzavretá pred uzavretím manželstva alebo počas neho. Tieto zmluvy je vždy potrebné zaregistrovať. V prvom prípade zmluva nadobúda platnosť v čase uzavretia manželstva, v druhom prípade nadobúda účinnosť po jej registrácii.

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Prostredníctvom novej manželskej zmluvy môžu manželia zmeniť oddelený majetok na spoločný majetok manželov alebo naopak. Platia rovnaké formálne požiadavky.