5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Manželské práva sa vykonávajú po zrušení manželstva a rozdelení majetku. Najprv sa vypočítajú jednotlivé podiely na spoločnom majetku manželov. Vzhľadom na to, že každý z manželov vlastní svoj majetok samostatne, nárok sa nevzťahuje na konkrétny majetok, ale len na nominálnu hodnotu, t. j. polovicu čistej hodnoty majetku manželov (po odpočítaní dlhov). Manžel, ktorý má väčšinu spoločného majetku manželov, sa môže rozhodnúť, či sa má rozdiel vyrovnať prostredníctvom paušálnej sumy, alebo prevodom majetku rovnakej hodnoty (ÄktB 11:9). Ekonomicky znevýhodnený manžel však môže požiadať o prevzatie spoločnej domácnosti a predmetov domácej potreby za náhradu (ÄktB 11:8). Ak je všetok ich majetok oddelený a žiaden z manželov nepožiada o prevzatie spoločnej domácnosti alebo predmetov domácej potreby, majetok sa nemusí deliť (ÄktB 9:1). Je potrebné uviesť, že o rozvode môže byť rozhodnuté aj v prípade, ak sa strany nedohodnú na všetkých dodatočných veciach. Tieto veci sa potom riešia oddelene.

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Každý z manželov je zodpovedný za svoj dlh počas manželstva aj po rozvode.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

5.3.1. V prípade, že majetkové pomery vykazujú spoločný prebytok:
- Musia byť nároky uspokojené prostredníctvom platby alebo v naturáliách?
- Ako sa takéto nároky posudzujú?
- Aká je výška vyrovnávacej platby?
- Kedy je nárok stanovený?

Švédske právo neustanovuje takýto režim.

5.3.2. V ostatných prípadoch (ak neexistuje spoločný prebytok)?

Ako je uvedené v bode 5.1, ak má jeden z manželov väčší podiel na spoločnom majetku manželov ako druhý, môže sa rozdiel vyrovnať pomocou paušálnej platby.