7 Stanovujú vaše vnútroštátne právne predpisy osobitnú úpravu majetkových pomerov manželov v prípade medzinárodných párov?

Švédske právo neuznáva osobitné majetkové režimy manželov v prípade dvojíc s rozdielnym štátnym občianstvom.