9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Opäť existujú dva rôzne súbory zákonných rámcov (pozri otázku 1.1). Podľa § 8 nariadení platných medzi škandinávskymi krajinami nárok na rozdelenie majetku posudzuje príslušný úrad zmluvného štátu, kde prebieha rozvod alebo rozluka manželov. Podľa § 2 zákona (1990:272) majú švédske súdy právomoc aj v spore o spoločný majetok manželov v súvislosti s rozvodom vo Švédsku. Švédske súdy majú právomoc aj v prípade, ak má obžalovaný svoj obvyklý pobyt vo Švédsku, ak má žiadateľ svoj obvyklý pobyt vo Švédsku a švédske právo sa vzťahuje aj na manželský majetok, ak sa vec týka majetku nachádzajúceho sa vo Švédsku alebo ak obžalovaný uznal, že vec sa bude skúmať vo Švédsku. Príslušný súd je okresný súd, v ktorom má obžalovaný obvyklé bydlisko. Ak v prípadoch švédskej právomoci neexistuje príslušný súd, spor možno v súlade s § 18 zákona (1990:272) predniesť na okresný súd v Štokholme.