1 Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Anglicko/Wales

Súdy v Anglicku a Walese vždy uplatnia lex fori vo veciach týkajúcich sa rozvodu a jeho majetkových dôsledkov v prípade, že disponujú súdnou právomocou. Pozri tiež bod 9 nižšie o teórii forum non conveniens.

Škótsko

Rozhodné právo, v prípade absencie voľby zo strany manželov, je právo platné v mieste, kde sa vec nachádza (lex situs), pokiaľ ide o nehnuteľný majetok a právo platné v mieste trvalého bydliska manželov, pokiaľ ide o hnuteľný majetok. Ak majú manželia bydlisko v rôznych krajinách a otázka vyvstáva v Škótsku, potom sa uplatňuje právo Škótska (lex fori) (§ 39 zákona o rodinnom práve (Škótsko) z roku 2006).

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Anglicko/Wales

Nie. Nedávny kľúčový prípad Radmacher v. Granatino [2010] UKSC 42 potvrdil, že sa má v každom prípade uplatňovať lex fori. To znamená, že platnosť dohody a výsledku podľa zvoleného práva sú pravdepodobne rozhodujúce faktory, ktoré je potrebné zohľadniť podľa všeobecnej zásady spravodlivosti (pozri bod 2.1. a 2.2. nižšie).

Škótsko

Manželia si môžu zvoliť rozhodné právo. Neexistujú žiadne obmedzenia ani formálne požiadavky (§ 39 ods. 6 písm. b) zákona o rodinnom práve (Škótsko) z roku 2006).