2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Anglicko/Wales

Anglicko a Wales nemajú majetkový režim manželov ako taký, neexistuje tam spoločné vlastníctvo manželov a tak manželstvo v zásade nemá vlastnícky účinok. Súdy však pri rozvode dostávajú veľmi veľký priestor na vydanie širokej škály rozhodnutí (označované ako  „doplnková podpora“) (pozri odpoveď na bod 5.1.).

Škótsko

Škótsko má upravený samostatný systém manželského majetku. Všeobecným pravidlom je, že manželstvo nemá vplyv na vlastníctvo majetku (§ 24 zákona o rodinnom práve (Škótsko) z roku 1985). Je však upravené významnými spôsobmi:

  • Manžel má zákonné užívacie práva k manželskému domovu, aj keď je len vo výlučnom vlastníctve druhého z manželov.
  • Existuje zásada spravodlivého rozdelenia (čo zvyčajne znamená rovnaké rozdelenie)
  • majetku manželov po rozvode.
  • Jeden z pozostalých manželov má určité chránené práva v prípade smrti druhého z manželov a v prípade spísania závetu často získa celý majetok.

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Anglicko/Wales

Manželstvo ako také nemá vlastnícky účinok. Pozri tiež bod 5.1. nižšie.

Škótsko

Predpokladá sa, že hnuteľný majetok domácnosti získaný pri vyhliadke na manželstvo alebo počas manželstva je vlastnený rovnakým dielom, aj keď ho kúpil jeden z manželov (§ 25 zákona o rodinnom práve (Škótsko) z roku 1985).

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Anglicko/Wales

Neexistuje žiadna zákonom stanovená povinnosť tak urobiť. Ale pretože informácie o majetku v čase rozvodu môže mať vplyv na súdne rozhodnutia, je potrebné odporučiť, aby manželia urobili takýto súpis (a v prípade potreby ho aktualizovali). Pozri tiež body 3.1. a 3.2. nižšie.

Škótsko

Neexistuje žiadne ustanovenie, ktoré ukladá povinnosť urobiť súpis majetku.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Anglicko/Wales

V § 37 zákona o vlastníckom práve z roku 1925 sa uvádza, že „manžel a manželka sa na všetky účely nadobudnutia akéhokoľvek podielu na majetku (...) považujú za dve osoby“, takže sa uplatňuje všeobecné vlastnícke právo. Podľa práva Anglicka a Walesu jeden z manželov nemá dokonca ani právo konzultovať alebo vetovať transakcie týkajúce sa bydliska rodiny vo vlastníctve druhého z manželov  (pozri National Provincial Bank Ltd. v. Ainsworth [1965] AC 1175 a Barclays Bank v. O'Brien [1994] 1 AC 1980).

Je však dôležité poznamenať, že právo Anglicka a Walesu rozlišuje medzi právnym vlastníctvom (formálny držiteľ vlastníckeho práva) a užívacím vlastníctvom/vlastníctvom podľa ekvity. Z tohto dôvodu právo týkajúce sa správy spoločného majetku umožňuje nadobudnutie užívacieho práva, aj keď druhý z manželov je zákonným vlastníkom. Obvykle je to právny vlastník, ktorý má právo spravovať majetok, ale ak má manžel (alebo iná osoba) užívacie právo na majetku, mohlo by to priniesť určité obmedzenia.

Škótsko

Východiskovým bodom je, že každý z manželov spravuje svoj vlastný majetok, ale podľa bežných pravidiel týkajúcich sa zastúpenia, každý môže oprávniť toho druhého, aby to robil. Každý z manželov je oprávnený nakladať s jeho vlastným majetkom. Avšak dôsledkom zákonných užívacích práv k manželskému domovu je to, že manžel, ktorý vlastní tento domov, nemôže s ním nakladať bez súhlasu druhého z manželov. Bez tohto súhlasu možno  užívacie práva k manželskému domovu namietať voči kupujúcemu.(Zákon o manželských domovoch (ochrana rodiny) (Škótsko) z roku 1981).

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Anglicko/Wales

Nie, uplatňuje sa všeobecné zmluvné právo atď.

Škótsko

Neexistujú žiadne osobitné pravidlá pre manželov. Uplatňuje sa všeobecné právo o zastúpení.

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Anglicko/Wales

V zásade je každý z manželov zodpovedný za svoj dlh, pokiaľ nenastanú zvláštne okolnosti (pozri ale bod 2.4. vyššie). Na uspokojenie pohľadávky veriteľa sa môže použiť iba majetok toho z manželov, ktorý spôsobil dlh.

Škótsko

Každý z manželov je zodpovedný za svoje vlastné dlhy. Veritelia každého z manželov môžu na uspokojenie svojich pohľadávok použiť len majetok manžela, ktorý má dlh. V právnych predpisoch týkajúcich sa bankrotu však existujú osobitné ustanovenia na ochranu manželských domovov (pozri § 40 a 41 zákona o konkurze (Škótsko) z roku 1985).