3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Anglicko/Wales

Manželia môžu vždy požiadať o doplnkovú podporu, aj keď je v účinnosti manželská zmluva.

To znamená, že spravodlivá dohoda medzi manželmi týkajúca sa rozdelenia ich majetku v prípade rozvodu môže mať napriek tomu veľký význam a určite je dôležitým faktorom pri voľnom uvážení súdu. Najvyšší súd uviedol, že dohoda nie je spravodlivá v prípade, že poškodzuje blaho niektorého z dotknutých detí a je pravdepodobnejšie, že zmluvné zabezpečenie „spoločných prvkov“ spravodlivosti bude čestnejšie ako zmluvné zabezpečenie „prvkov” potrieb a kompenzácie (pozri bod 5.1.).

Škótsko

Manželia si môžu slobodne usporiadať svoj majetok tak, ako chcú. Neexistujú žiadne hotové právne majetkové režimy manželov, ktoré si manželia môžu zvoliť.

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Anglicko/Wales

Aj keď neexistujú žiadne formálne požiadavky ako také, predsa sa čo najdôraznejšie odporúča, aby manželia prijali nezávislú právnu radu a aby sa celkový majetok v plnom rozsahu zverejnil a zaznamenal do dohody. Ak tomu tak nie je (alebo to nie je možné), malo by sa v súlade s tým zaznamenať zrieknutie sa práv.

Škótsko

V prípade tohto príslušného druhu konania neexistujú okrem bežných formálnych požiadaviek žiadne iné formálne požiadavky.

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Anglicko/Wales

Manželská zmluva sa môže uzavrieť a meniť a dopĺňať pred uzavretím manželstva a počas manželstva (a aj po manželstve). Jej účinnosť samozrejme záleží od okolností, ale veľmi často sú dohodnuté podmienky účinné až v prípade rozvodu (keďže v Anglicku a Walese sa neuplatňuje majetkový režim manželov, pozri body 2.1. a 2.2. vyššie).

Je celkom bežné, že manželia uzatvárajú dohody týkajúce sa ich majetku atď. v okamihu, keď sa rozhodli rozviesť (takzvané dohody o rozluke). Tieto dohody sa môžu zahrnúť do súdnych rozhodnutí (súdnych príkazov).

Škótsko

Pár si môže medzi sebou svoj majetok kedykoľvek usporiadať. Môžu si zvoliť deň, kedy dané dohody nadobudnú účinnosť.

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Anglicko/Wales

Áno. Pozri odpoveď na bod 3.3.

Škótsko

Manželia si môžu kedykoľvek opätovne usporiadať svoj majetok tak, ako chcú. Ak však manželia majetok rozdelili a uložili ho mimo svoju kontrolu (napr. tým, že ho vložili do fondu manželskej zmluvy alebo rodinného fondu) potom ho, samozrejme, nemôžu opätovne usporiadať.