5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Anglicko/Wales

Súdy majú pri rozvode k dispozícii veľmi veľký priestor na vydanie širokej škály rozhodnutí (ďalej len „doplnková podpora“) vrátane prerozdelenia alebo dokonca predaja majetku, vloženia peňažných prostriedkov do fondov, paušálnych platieb, pravidelných platieb, výmerov dôchodkov atď. (§ 21 písm. ff zákona o manželských veciach z roku 1973). V ustanovení § 25 sú vymenované „záležitosti, na ktoré súd musí brať ohľad pri rozhodovaní o tom, ako uplatniť svoje právomoci“, a medzi tými, ktorým je potrebné venovať pozornosť ako prvým, sú dobré životné podmienky detí v danej rodine. Konečným cieľom doplnkovej podpory je dosiahnuť spravodlivý výsledok. Členovia hornej snemovne identifikovali v prípadoch Miller v. Miller; McFarlane v. McFarlane [2006] UKHL 24 tri „prvky“ spravodlivosti, a to potreby (strán a ich detí), kompenzáciu (znevýhodnenia vytvoreného vzťahmi) a spoločné využívanie (majetku). Keďže v mnohých prípadoch, ak nie vo väčšine, potreby prevyšujú samotný majetok, potreby budú často rozhodujúcim faktorom a preto ďalšie prvky spravodlivosti nehrajú v mnohých prípadoch dôležitú úlohu alebo dokonca vôbec žiadnu úlohu.

To znamená, že v týchto prípadoch prevládajú názory, že s určitými skupinami aktív (najmä všetok majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva, dedičstvom alebo darovaním alebo „nemanželský majetok“, t. j. majetok, u ktorého sa neberie do úvahy čas jeho nadobudnutia) by sa malo vzhľadom na delenie pri rozvode zaobchádzať odlišne ako s „plodmi spoločnej práce“ a bydliskom rodiny. Uviedlo sa aj to, že čím dlhšie by vzťah trval, tým menej dôležitý by mal byť rozdiel.

Škótsko

Manželia sa môžu dohodnúť na rozdelení. Ak u nich nedôjde k dohode, obaja môžu požiadať o finančné zabezpečenie po rozvode na základe zásad stanovených v § 9 zákona o rodinnom práve (Škótsko) z roku 1985. Jednou z týchto zásad je, že stanovená čistá hodnota majetku manželov (t. j. majetku, s výnimkou darov alebo dedičstva, ktorý manželia nadobudli počas manželstva, ale pred dňom, keď došlo k ich rozluke, a vrátane všetkých domov, ktoré boli kúpené s výhľadom na manželstvo, § 10 zákona o rodinnom práve (Škótsko) z roku 1985) sa má spravodlivo rozdeliť medzi manželov (§ 9 ods. 1 písm. a) zákona o rodinnom práve (Škótsko) z roku 1985). Spravodlivé rozdelenie znamená, že čistá hodnota sa zvyčajne medzi nich rozdelí rovnakým dielom, ale v prípade osobitných okolností má súd právomoc odchýliť sa od prísnej rovnosti (pozri § 10 ods. 6 zákona o rodinnom práve (Škótsko) z roku 1985).

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Anglicko/Wales

Pozri odpoveď na bod 2.6.

Škótsko

Ten z manželov, ktorý bol zodpovedný predtým, zostáva zodpovedný aj potom.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Anglicko/Wales

Nie, ale pozri odpoveď na bod 5.1.

Škótsko

Účinkom zásady spravodlivého rozdelenia čistej hodnoty majetku manželov po rozvode je to, že jeden z manželov môže požadovať od druhého z manželov platbu na dosiahnutie rovnosti.