6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

Anglicko/Wales

V Anglicku a Walese sa uplatňuje slobodné zostavovanie závetu a neexistujú žiadne dedičské/povinné výhrady.

V prípade, že závet neexistuje, manžel alebo manželka bude dediť v súlade s § 46 zákona o správe nehnuteľností z roku 1925. Presný nárok závisí od toho, či zosnulý zanechá deti („potomstvo“) alebo rodiča, vlastného brata alebo sestru alebo potomstvo vlastného brata či sestry.

Bez ohľadu na to, či závet existuje alebo nie, pozostalý manžel alebo manželka si môžu uplatniť nárok voči majetku zosnulého na účely finančného zabezpečenia stanoveného súdom podľa zákona o dedičstve (zabezpečenie rodiny a závislých osôb) z roku 1975.

Škótsko

Pri dedení zo zákona má pozostalý manžel alebo manželka stanovené prednostné práva k domu, zariadeniu v dome a sume peňazí (§ 8 a 9 zákona o dedení (Škótsko) z roku 1964).

Ak sa na základe týchto práv majetok nevyčerpá, pozostalý manžel alebo manželka majú právo aj na tretinu zostávajúceho hnuteľného majetku (za predpokladu, že manželia mali potomstvo) alebo na polovicu (ak z manželstva potomstvo nevzišlo). Pozostalý manžel alebo manželka zdedia zvyšok majetku bez závetu v prípade, že zosnulého neprežilo potomstvo, rodičia alebo súrodenci (pozri § 2 zákona o dedení (Škótsko) z roku 1964).

Pri dedení zo závetu sa pozostalému manželovi alebo manželke veľmi často zanecháva celý majetok. Pozostalé potomstvo má teoreticky právo na tretinu hnuteľného majetku zosnulého (legitim) , ale potomstvo sa často tohto práva vzdáva. Ak závet vynecháva pozostalého manžela alebo manželku, ten si môže nárokovať tretinu hnuteľného majetku v prípade, že existuje pozostalé potomstvo, alebo polovicu, ak zosnulý potomstvo nezanechal.