8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Anglicko/Wales

V Spojenom kráľovstve môžu páry rovnakého pohlavia formálne upraviť svoj vzťah tým, že uzavrú civilné partnerstvo (pozri zákon o civilnom partnerstve z roku 2004). Právne dôsledky sú prakticky totožné s právnymi dôsledkami uzavretia manželstva (vrátane doplnkovej podpory) a civilné partnerstvo bolo právom nazvané „manželstvo vo všetkom okrem mena“.

Pre páry (ktoré sa zvyčajne nazývajú „osoby žijúce v spoločnej domácnosti“), ktoré spolu žijú bez toho, aby formálne upravili svoj vzťah, neexistuje žiadny osobitný režim a z toho dôvodu sa budú musieť spoliehať na všeobecné právo a najmä na (všeobecný účel) súdnych náhrad  (pozri najmä Jones v. Kernott [2011] UKSC 53). Je však dôležité poznamenať, že súdy majú široký priestor na vydávanie rozhodnutí, pokiaľ ide o deti podľa prílohy 1 k zákonu o deťoch z roku 1989 (s názvom „Finančné zabezpečenie detí“) vrátane jednorazových platieb a majetkových prevodov.

Škótsko

Pravidlá pre registrované civilné partnerstvá medzi osobami rovnakého pohlavia sú rovnaké ako v prípade manželstva (pozri časť 3 zákona o civilných partnerstvách z roku 2004).

Pre nezosobášené dvojice, ktoré žijú v spoločnej domácnosti ako manžel a manželka (alebo neregistrovaní partneri žijúci v spoločnej domácnosti ako civilní partneri), sú pravidlá vzťahujúce sa na obdobie počas trvania vzťahu rovnaké ako pravidlá pre manželské páry uvedené vyššie, avšak pravidlá týkajúce sa rozchodu a úmrtia sa líšia. Neexistuje žiadna zásada delenia majetku manželov rovnakým dielom po rozchode a nie sú k dispozícii žiadne stanovené prednostné práva pozostalých ani chránený právny podiel po smrti partnera. Osoby žijúce v spoločnej domácnosti však môžu požiadať súd o finančné zabezpečenie po rozpade partnerstva (určené predovšetkým na nápravu akéhokoľvek bezprávia spôsobeného poskytnutými príspevkami alebo znevýhodnení znášaných pri spolužití) (pozri § 25 až 29 zákona o rodinnom práve (Škótsko) z roku 2006).