3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Zakonca lahko s pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema izbereta ureditev premoženjskih razmerij med zakoncema. Belgijsko pravo ureja dve obliki premoženjskih razmerij med zakoncema, to sta izključeno premoženje in univerzalno skupno premoženje med zakoncema. Poleg tega lahko zakonca zakonsko premoženjsko razmerje uredita po lastni presoji, pod pogojem, da njun dogovor ni v nasprotju z javnim redom ali dobro moralo (1387. člen CZ).

Ureditev, ki velja za izločitev premoženja, (členi 1466 - 1469 CZ) določa dve obliki premoženja: premoženje enega od zakoncev in premoženje drugega zakonca. Dohodka zakoncev ostaneta ločena, kar pomeni, da zakonca prosto razpolagata s svojimi zaslužki. Vendar to ne pomeni, da zakonca, ki sta se odločila za ločeno premoženje, ne moreta ničesar imeti v skupni lasti. Vendar pa premoženje, s katerim razpolagata skupaj, ni "skupno", temveč "nedeljeno". To pomeni, da veljajo pravila splošnega prava o solastništvu (člen 577-2 CZ) Ta ureditev tudi predvideva poseben položaj družinskega prebivališča.

V razmerju univerzalnega skupnega premoženja (1453. člen CZ) je tako rekoč samo eno skupno premoženje. Ne glede na to, kako je bilo pridobljeno, je takšno premoženje v lasti obeh zakoncev skupaj.

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema je moralno zavezujoč dogovor. Pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, sestavljene pred sklenitvijo zakonske zveze, in dopolnitve (spremembe premoženjskega razmerja med zakoncema ali izbira drugega premoženjskega razmerja), dogovorjenega ali z zakonom določenega premoženjskega razmerja med zakoncema, se sklenejo v obliki javne listine (1392. člen CZ).

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, ki se sklene pred sklenitvijo zakonske zveze, začne veljati z dnem sklenitve zakonske zveze (1391. člen CZ). Za zakonca, ki ne skleneta pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, velja od dne sklenitve civilne zakonske zveze z zakonom določena ureditev, v okviru katere se za skupno premoženje šteje samo premoženje, pridobljeno po začetku zakonske zveze. Zakonca lahko v času zakonske zveze sporazumno spremenita (prilagodita) medsebojno premoženjsko razmerje, in sicer v obliki javne listine. Glej 2.1 in 3.4.

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Zakonca lahko v času zakonske zveze sporazumno spremenita (prilagodita) svoje medsebojno premoženjsko razmerje. Sprememba ne sme biti v nasprotju z določili obveznih zakonskih predpisov in ne sme škoditi interesom družine ali tretjih oseb. Na zahtevo enega od zakoncev se pred aktom, s katerim se spreminja premoženjsko razmerje med zakoncema, opravi popis vsega premičnega in nepremičnega premoženja in dolgov zakoncev. Če ima sprememba premoženjskega razmerja med zakoncema za svojo posledico prenehanje prejšnjega razmerja, se popis opravi v obliki notarskega zapisa (1394. člen CZ).