3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Zakonca lahko spremenita svoja premoženjska razmerja s sklenitvijo pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema (37. člen DZ). Poročna pogodba vsebuje le določbe, ki se nanašajo na premoženjska razmerja med zakoncema. Med drugim lahko zakonca določita premoženje, ki naj postane del skupnega premoženja, in določita osebo, ki upravlja in razpolaga s skupnim premoženjem. Zakonca se lahko dogovorita tudi za ločeno premoženje. V primeru ureditve ločenega premoženja se sredstva, ki ju pridobita zakonca med trajanjem zakonske zveze, štejejo kot del posebnega premoženja vsakega zakonca (33. člen DZ). Skupnega premoženja ni; obstaja samo posebno premoženje obeh zakoncev.

Za vprašanja, ki niso urejena v pogodbi, se uporabi zakonska ureditev skupnega premoženja (38. člen DZ).

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema morata skleniti oba zakonca osebno v pisni obliki. Podpisi in vsebina morajo biti overjeni (39. člen, prvi odstavek  DZ).

Za ustanovitev ali prenos premoženjskih pravic v zvezi z nepremičninami s pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema je pristojen notar po kraju, kjer nepremičnina leži (39. člen, drugi odstavek  DZ).

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema lahko zakonca skleneta tudi med trajanjem zakonske zveze (37. člen, tretji odstavek  DZ). Če je pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema sklenjena pred zakonsko zvezo, začne veljati na dan sklenitve zakonske zveze. Če pa je a pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema sklenjena med trajanjem zakonske zveze, začne veljati na dan sklenitve ali v drugem roku, navedenem v pogodbi (40. člen, prvi odstavek DZ).

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se lahko tudi spremeni. Oblika, v kateri se naredi sprememba, je enaka tisti, v kateri je sklenjena izvirna pogodba (41. člen, prvi odstavek  DZ).