3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Zakonca lahko z zakonsko pogodbo uredita premoženjskopravna razmerja pri sedanjem in prihodnjem imetju (40. člen Družinskega zakona: Family Act).

Zakonca sta pri urejanju premoženjskih razmerij samostojna, lahko jih urejata, kakor jima najbolj ustreza, lahko se deloma ali popolnoma odmakneta od določb Družinskega zakona, po katerih imata vsak svoje posebno, a tudi skupno premoženje, pri katerem sta solastnika enakih deležev (36. člen Družinskega zakona: Family Act). Vendar morata pri dogovarjanju o oblikah tega solastništva, možnostih za njegovo razveljavitev ter upravljanju premoženja vsekakor upoštevati določbe Zakona o lastništvu in drugih stvarnih pravicah: Ownership and Other Property Rights Act.)

Družinski zakon: Family Act ne določa predmeta zakonske pogodbe, torej dovoljuje vsak dogovor, ki ni v nasprotju s prisilnimi predpisi. Uporaba tujega prava pa je omejena, saj se z zakonsko pogodbo ni dovoljeno dogovoriti za uporabo tujega prava pri premoženjskopravnih razmerjih (42. člen Družinskega zakona: Family Act). To velja za primere, v katerih sta oba zakonca hrvaška državljana. Če pa je eden od njiju tujec, se uporablja Zakon o reševanju neskladij s predpisi drugih dežel: Private International Law Act (gl. 1.2.).

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Zakonska pogodba se sklene v pisni obliki, podpisa zakoncev pa mora overiti notar (40. člen Družinskega zakona: Family Act).

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Zakonska pogodba se lahko sklene pred vstopom v zakonsko skupnost ali v njej (1. točka 255. člena Družinskega zakona: Family Act).

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Sklenjeno pogodbo lahko zakonca kadar koli spremenita ali ob spoštovanju navedenih pogojev skleneta novo.