3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

„Informace dostupné na této stránce nejsou aktuální, protože nepřihlíží ke změnám, které od 1. 1. 2014 přinesl nový občanský zákoník.“

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the new Civil Code as of 1 January 2014.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par le nouveau Code civil à partir du 1 Janvier 2014.“

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Zakonca lahko razširita ali omejita obseg skupnega premoženja, če skleneta pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema. Dogovorita lahko obseg skupnega premoženja tako iz naslova  premoženja in obveznosti, ki jih bosta pridobila oziroma prevzela v prihodnosti, kot tudi iz naslova  premoženjain obveznosti, ki so že del njunega skupnega premoženja. Zakonca se lahko tudi dogovorita, da postanejo premoženje in obveznosti, ki so del posebnega premoženja, skupno premoženje (člen 143a, prvi odstavek  Obligacijskega zakonika). To pomeni, da se lahko zakonca denimo dogovorita, da sredstvo, ki je trenutno v izključni lasti enega zakonca (na primer nepremičnina), postane del njunega skupnega premoženja. Med trajanjem zakonske zveze se lahko zakonca dogovorita zgolj o povečanju ali omejitvi obsega skupnega premoženja; zakon ne predvideva popolne ločitve premoženja za čas trajanja zakonske zveze. Praviloma so pohištvo in oprema skupnega gospodinjstva skupno premoženje obeh zakoncev.

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema je treba skleniti pri notarju v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (člen 143a, prvi odstavek  Obligacijskega zakonika).

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Pogodbo lahko skleneta kadarkoli med trajanjem zakonske zveze ali tudi pred njeno sklenitvijo. V prvem primeru pogodba začne veljati na dan sklenitve, v drugem pa na dan sklenitve zakonske zveze. V kolikor pogodba ureja nepremično premoženje, ki je del skupnega ali posebnega premoženja zakoncev, je treba pogodbo vpisati v Zemljiško knjigo (lastninska pravica na nepremičnini se pridobi ob vpisu v Zemljiško knjigo (člen 133, odstavek 2 Obligacijskega zakonika)).

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Zakonca lahko prosto spremenita obstoječo pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema. Tudi morebitne spremembe poročne pogodbe se sklepajo pri notarju v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Režim skupnega premoženja se lahko spremeni tudi po odločbi sodišča (na zahtevo enega izmed zakoncev). Takšne spremembe pa ne smejo poseči v pravice upnikov. Sprememba, ki vpliva na izterljiv zahtevek upnika, proti takšnemu upniku nima nobenega učinka (člen 143a, odstavek 4 Obligacijskega zakonika).