3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Kot smo že navedli pri vprašanju 2.1., se zakonca lahko dogovorita o izključitvi pravnih pravil in skleneta poln ali delen dogovor o posebnem premoženju. Premoženje, ki ga takšen dogovor pokriva, ni predmet delitve v primeru razveze ali ločitve.

(Zakon o pravnih posledicah sklenitve zakonske zveze, členi 16 in 28).

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Dogovor o posebnem premoženju velja le, če je sklenjen v pisni obliki, podpisan s strani obeh zakoncev in vpisan v register (glej točko 4).

(Zakon o pravnih posledicah sklenitve zakonske zveze, členi 35 in 37).

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Zakonca lahko skleneta dogovor o ločenem premoženju pred ali po sklenitvi zakonske zveze. Dogovor, ki je sklenjen in vpisan v register pred sklenitvijo zakonske zveze, stopi v veljavo z dnem sklenitve zakonske zveze. Dogovor, ki je sklenjen po sklenitvi zakonske zveze, stopi v veljavo z dnem vpisa v register.

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Dogovor o ločenem premoženju lahko zakonca kadarkoli spremenita z novim dogovorom, ki izpolnjuje vse zgoraj navedene zahteve. (Zakon o pravnih posledicah sklenitve zakonske zveze, člen 28 b).