3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Zakonska premoženjska razmerja premoženjske skupnosti, skupnosti razmejenih koristi in ločenega premoženja je med trajanjem zakonske zveze moč spremeniti neomejeno krat s sklenitvijo pogodbe o ureditvi premoženjskih razmer med zakoncema.

Kljub ureditvi premoženjskih razmer med zakoncema na podlagi pogodbe, lahko zakonca:

  • prekineta premoženjsko razmerje, ki sta ga izbrala ob sklenitvi zakonske zveze ali s pogodbo o ureditvi premoženjskih razmer med zakoncema;
  • izbereta drugo obliko premoženjskega razmerja, ki ga predpisuje zakon;
  • izvršita spremembe v izbrani obliki premoženjskega razmerja med zakoncema v zakonsko predpisanih primerih;
  • opredelita pravo, ki se uporablja za premoženjska razmerja, če zakonca prebivata v različnih državah ali sta državljana različnih držav.

V primeru premoženjskega razmerja premoženjske skupnosti, lahko s pogodbi o ureditvi premoženjskih razmer med zakoncema določita, da:

  • e lahko posamezno premoženje ali določena vrsta premoženja razglasi za skupno ali ločeno premoženje;
  • da omejitve, ki jih nalaga zakonodaja za pravne posle v zvezi z družinskim prebivališčem ali prebivališčem, ki ga uporablja ločeno eden od zakoncev, ne veljajo (glej 2.4);
  • se lahko izvajanje lastninske pravice na skupnem premoženju poveri enemu od zakoncev in da je taka pravica lahko omejena s pogoji, dogovorjenimi s pogodbo;
  • se lahko dogovorita, da za pravne posle, ki jih drugi zakonec sklene v okviru svoje samostojne gospodarske dejavnosti ni treba pridobiti soglasja zakonca.

V primeru zakonske skupnosti razmejenih koristi, se lahko v pogodbi o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema navede, da:

  • ne veljajo omejitve, ki so za pravne posle glede objekta, v katerem prebiva družina ali v katerem ločeno prebiva eden od zakoncev, določene z zakonodajo (glej 2.4.);
  • obseg in izračun osnovnih sredstev določita na drugačni osnovi, kot sta določena z zakonom (glej 5.3.).

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Zakonca skleneta pogodbo o ureditvi premoženjskih razmerij med njima osebno, sestaviti in overiti pa jo mora notar.

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Pogodbo o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema je moč skleniti pred zakonsko zvezo ali med njenim trajanjem (v tem primeru začne veljati po sklenitvi). Če se sklene pred zakonsko zvezo, začne veljati z dnem sklenitve zakonske zveze.

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Pogodbo o ureditvi premoženjskih razmer med zakoncema je med trajanjem zakonske zveze mogoče spremeniti neomejeno krat. (glej 3.1.).