4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

Če ob sklenitvi zakonske zveze zakonca izbereta skupnost razmejenih koristi ali ločeno premoženje, sta ključni statistični uradnik ali notar, pred katerim se zakonska zveze sklene, ali notar dolžna o njuni izbiri obvestiti register o premoženju zakonske skupnosti, ki opravi ustrezni vpis v register.

Če bodoča zakonca v vlogi za sklenitev zakonske zveze ne izbereta lastniškega razmerja in ne skleneta pogodbe o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema, veljajo za njuna premoženska razmerja določila glede premoženjske skupnosti na dan sklenitve zakonske zveze in v register o premoženjski skupnosti se ne opravi nobena tovrstna zabeležka.

Če zakonca skleneta pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, se na zahtevo najmanj enega od zakoncev na osnovi vloge, ki jo overi notar, v register zakonskega premoženja zabeležijo podrobnosti te pogodbe.

Če se vse premoženje ali vse pridobljene koristi v zakonski zvezi prenehajo s sklepom sodišča, potem sodišče pošlje kopijo tega sklepa Zbornici notarjev, kjer ga vnesejo v register dokumentov o premoženjskih razmerjih med zakoncema.

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

Republika Estonije ima en register dokumentov o premoženjskih razmerjih med zakoncema, ki ga vodi Zbornica notarjev.

(estonski Zakon o registru dokumentov o premoženjskih razmerjih med zakoncema)

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

Na registrsko kartico se zapišejo: osebni podatki zakoncev, premoženjsko razmerje med zakoncema, spremembe premoženjskih pravic zakoncev, uporaba estonskega ali tujega prava za premoženjske pravice zakoncev in podatki o pogodbi sklenjeni med zakoncema za ureditev njunih premoženjskih razmerij.
V registrskem spisu se hranijo dokumenti, na katerih temeljijo uradne zabeležke (pogodbe o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema, sodne odločbe, vloge za zabeležke, itd.).

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Dostop do podatkov na registrski kartici v registru o premoženjskih razmerjih med zakoncema in izpis podatkov je omogočen vsakomur. Dostop do registrskega spisa in izpis teh dokumentov se dovoli, če obstaja upravičeni interes.

Pravna domneva je, da tak interes lahko izkažejo zakonec, notarji, sodni izvršitelji, stečajni upravitelji, sodišča in organi, ki so upravičeni za opravljanje nadzora.

Dostop do podatkov v registru o premoženjskih razmerjih zakoncev je na voljo v notarskih pisarnah in na določenih spletnih straneh. Za dostop do informacij v registru premoženjskih razmerij v notarskih pisarnah se plača notarska taksa v skladu z Zakonom o notarskih tarifah.

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

Če zakonca njuno medsebojno premoženjsko skupnost spremenita ali prekineta ali dopolnita (glej 3.1.), potem to pravno učinkuje do tretjih oseb samo, če so bile spremembe vnesene v register zakonskega premoženja ali če je tretja oseba vedela za obstoj pogodbe o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema.