3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Člen 1387 CC določa načelo svobode zakoncev v zvezi z ureditvijo njunih zakonskih razmerij. Zakonca lahko izbereta običajno skupnost (člen 1497 in naslednji CC); univerzalno skupnost, v kateri se vse premoženje in dolgovi združi (člen 1526 CC); ločitev premoženja, pri kateri skupnega premoženja ni (člen 1536 in naslednji CC); skupnost presežka, v kateri ni skupnega premoženja, a je v primeru prenehanja zakonske zveze ali ločitve vsak zakonec upravičen do prejema denarnega nadomestila, če je v času trajanja zakonske zveze zbral manj premoženja, kot drugi zakonec (člen 1569 in naslednji CC).

Zakonca v nobenem primeru ne moreta izključiti uporabe „primarnega“ režima, ki se uporablja izključno na podlagi zakonske zveze (člen 212 in naslednji CC).

S 1. majem 2013 se je mešanim francosko-nemškim parom in na splošno vsakemu paru, ki živi v Franciji ali Nemčiji in je podrejen bodisi francoski ali nemški ureditvi premoženja, omogočila odločitev za novo, izbirno ureditev premoženja francosko-nemških zakoncev. Ta ureditev v veliki meri temelji na ureditvi, ki določa udeležbo pri pridobitvah (ločevalna ureditev med vsem trajanjem zakona, ob njegovem prenehanju pa je,nasprotno, vsak izmed zakoncev upravičen do polovice premoženja, ki sta ga pridobila v zakonu).

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema mora sestaviti notar (člen 1394 CC). Na poročnem listu mora biti navedeno, ali je bila sklenjena pogodba  o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, in ime ter naslov prisotnega notarja (člen 76 CC). V nasprotnem primeru se za zakonca šteje, da sta zakonsko zvezo v odnosih do tretjih strank sklenila pod režimom zakonskega skupnega premoženja.

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Pogodbo j o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema e treba skleniti pred sklenitvijo zakonske zveze in začne veljati na dan sklenitve zakonske zveze (člen 1395 CC).

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Pogodbo se lahko pred sklenitvijo zakonske zveze spremeni z enakimi formalnostmi, kot se uporabljajo za njeno sklenitev (člen 1396 CC) (glej vprašanje 3.2). Po dvoletnem trajanju režima zakonskega premoženja se lahko zakonca odločita, da navedeni režim spremenita z notarskim aktom (člen 1397 CC). Upniki in odrasli otroci posameznega zakonca lahko tej spremembi ugovarjajo. V primeru ugovora ali če ima eden od zakoncev mladoletne otroke, mora akt ratificirati sodišče.