8 Kaj predvideva zakonodaja za premoženje registriranih in neregistriranih partnerjev?

Z zakonom 3719/2008 je bil uveden koncept "dogovora o prostovoljnem partnerstvu", ki pa ga lahko skleneta le predstavnika različnih spolov. Členi 1 do 13 predpisujejo vsebinske in formalne pogoje za sklenitev in prenehanje dogovora o prostovoljnem partnerstvu, urejajo pa tudi premoženjska razmerja med zakoncema, vprašanje vzdrževanja in skrbi za otroke, ter predpisujejo dednopravne pravice za osebi, ki sta sklenili takšen dogovor. Dogovor mora biti sklenjen v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Člen 6 zakona izrecno določa naslednje možnosti:

  • v kolikor zakonca v dogovor o prostovoljnem partnerstvu ne vključita posebne določbe, ostaneta tekom trajanja veljavnosti dogovora vsak lastnik premoženja, ki sta ga pridobila pred sklenitvijo dogovora, kot tudi premoženja, ki ga bosta v prihodnje pridobila med trajanjem dogovora;
  • partnerja lahko v dogovoru o prostovoljnem partnerstvu vključita določbo, da se premoženje, ki ga bosta pridobila v prihodnosti, med trajanjem dogovora, šteje kot skupno premoženje, katerega sta oba lastnika do ene polovice;
  • lahko pa partnerja v dogovoru določita, da ima v primeru prenehanja dogovora vsaka izmed strank pravico od druge zahtevati nadomestilo za premoženje, ki ga je druga stranka pridobila med veljavnostjo dogovora, če je prva stranka prispevala k njeni pridobitvi. Zahtevek se ne prenese na zapustnike, niti se ne more dedovati; vendar pa je zahtevek mogoče uperiti zoper dediče dolžnika. Zahtevek je treba vložiti v roku dveh let od prenehanja dogovora.

    V zvezi s pravicami preživelega partnerja do dedovanja na podlagi zakona ali oporoke, člen 11 zakona, ki je kogentne narave, določa, da:

    • kadar pride do prenehanja dogovora o prostovoljnem partnerstvu zaradi smrti enega izmed partnerjev, pridobi preživeli partner pravico do dedovanja šestine zapuščine, v primeru da je imel zapustnik otroke, do ene tretjine zapuščine, če obstajajo drugi dediči, ki niso zapustnikovi otroci, oziroma celotno zapuščino, če zapustnik nima drugih zakonitih dedičev.
    • Kadar pa tako določi zapustnik v oporoki, je preživeli partner upravičen do nujnega deleža zapuščine, ki znaša polovico deleža, ki bi mu šla v primeru dedovanja na podlagi zakona.
  • Noben predpis ne določa premoženjskih posledic neregistriranih skupnosti.