3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

(Člen 4:43 (1) Civilnega zakonika)

Namen poročne pogodbe je v tem, da se (prihodnja) zakonca lahko odločita, kako si bosta uredila premoženje – namesto zakonsko predpisane skupnosti – z namenom, da bi si od časa, določenega v tem sporazumu, upravljala premoženjsko razmerje v zakonskem stanu. V poročni pogodbi lahko glede na posebne vrste imetja določita več različnih premoženjskih ureditev, lahko se celo odklonita od zakonsko urejenih in izbirnih ureditev, če takega odklona ne izključuje civilni zakonik.

(Člen 4:63 Civilnega zakonika)

Civilni zakonik nadrobno ureja dve izbirni ureditvi: preloženo skupnost premoženja in ločenost premoženja. Nikakor pa ni nujno, da si odbereš eno izmed teh dveh ureditev.

(Člen 4:71–4:73 Civilnega zakonika)

(Prihodnja) zakonca se lahko vnaprej dogovorita za primer razveze ali prenehanja skupnega zakonskega življenja. Ta dogovor se šteje za veljavnega, če je listina notarsko potrjena ali jo,  če je zasebna, sopodpiše  odvetnik.

Lahko se tudi odločita, da se bosta v poročni pogodbi dogovorila glede uporabe skupnega doma.

(Člen 4:78 (1) in (3) Civilnega zakonika)

Pogodba je neveljavna in nična, če v nasprotju z moralnimi normami dodeli skoraj vse ločeno in skupno premoženje enemu zakoncu, brez ustreznega nadomestila drugemu.

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

(Člen 4:65 (1) Civilnega zakonika)

Če zakonec še ni polnoleten (tj. pod 18-im letom) ali je njegova pravna zmožnost pri premoženjskih zadevah delno omejena, je za veljavnost poročne pogodbe nujna odobritev njegovega skrbnika.

(Člen 4:64 (2) Civilnega zakonika)

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

(Člen 4:34 (1) Civilnega zakonika)

Poročna pogodba ne sme vsebovati nobenega določila z retroaktivnim učinkom, ki bi v škodo tretjega spremenil kako zakončevo obveznost, ki jo je imel do tretjega še pred sklenitvijo poročne pogodbe.

(Člen 4:67 Civilnega zakonika)

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Poročna pogodba se lahko spremeni ali razveljavi kadar koli v skupnem zakonskem življenju.

Ta sprememba in razveljavitev sta podrejeni istim formalnim zahtevam, ki zadevajo izvirno pogodbo.

(Člen 4:66 Civilnega zakonika)