3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Zakonca ne moreta izbirati med različnimi režimi skupnega premoženja. Kogentnih pravnih pravil, ki se uporabljajo v primeru ločitve in razveze, ni mogoče izključiti z dogovorom med zakoncema. Vse poročne pogodbe s sklepajo z upoštevanjem kogentnih določil in ne zavezujejo strank, dokler jih irsko sodišče ne potrdi ali ustrezno prilagodi. Praviloma se poročna pogodba ne izvrši, če strankama ne zagotavlja ustreznega obsega pravic ali v kolikor nasprotuje načelom pravičnosti.

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se sklene v obliki izjave, ki jo podpišeta oba zakonca. Izjavo nato lahko sodišče potrdi, s čimer pridobi izjava podobno izvršljivost kot sodna odločba. Kadar je pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema sklenjena v obliki sodne odločbe, se njena izvršljivost presoja po običajnih pravilih in zahtevah, ki veljajo za sodne odločbe. Izvršljivost pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, ki ni bila sklenjena v obliki sodne odločbe, se presoja po pravilih in zahtevah, ki veljajo v obligacijskem pravu.

Za razliko od ločitve, razveze zakonske zveze ni mogoče doseči s soglasjem obeh zakoncev. Odločba o razvezi zakonske zveze se izda po sodnem postopku. Čeprav se lahko zakonca dogovorita o postranskih zadevah, takšen dogovor učinkuje samo v primeru vključitve v sodno odločbo.

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema lahko zakonca skleneta kadarkoli pred sklenitvijo ali med trajanjem zakonske zveze. Pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema učinkuje v skladu z dogovorom, ob upoštevanju kogentnih določb relevantnega prava.

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Zakonca lahko soglasno spremenita določila pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema. Podobno lahko eden izmed zakoncev od sodišča zahteva uveljavitev svojih pravic v skladu z določbami relevantnega prava ne glede na določbe pogodbe. Vendar pa sodišče običajno ne spremeni določb pogodbe, razen, če je to v interesu pravičnosti.