9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Vse civilnopravne spore rešuje sodišče. Za odločanje v sporih je pristojno okrožno (mestno) sodišče, z izjemo zadev, za katere je v skladu z zakonom pristojno območno sodišče.

V primeru, da pride do delitve premoženja v okviru postopka za razvezo zakonske zveze, je praviloma pristojno sodišče v kraju, kjer ima toženec svoje običajno bivališče (člen 26, odstavek 1 Zakona o pravdnem postopku Latvije).

V kolikor se za medsebojna razmerja v vpletenih državah uporablja Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo, se pristojnost latvijskega sodišča presoja na podlagi določb tega predpisa.