4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

V Luksemburgu so pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema javne, izpisek pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema pa se hrani v matičnem registru, ki ga vodi urad javnega tožilca z vpisom v register (členi 1018, 1026, 1126 in naslednji členi Novega zakona o pravdnem postopku (NCPC)).

Poseben režim se uporablja za pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, ki za primer doživetja predpisujejo prenos dela ali celote premoženja, ki sestavlja zapuščino zakonca, ali ki odstopajo od pravne delitve skupnosti, ki se vpišejo v zemljiško knjigo Luksemburga (Administration de l’Enregistrement et des Domaines).

V kolikor je eden izmed zakoncev podjetnik, je treba izpisek poročne pogodbe vpisati v register podjetij v Luksemburgu (člen 1020, odstavek 5 NCPC).

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

V register se vpiše tudi naslednje: zahtevek za delitev premoženja, notarski zapisi, odločbe o premoženjskem razmerju, in zlasti vse spremembe (ne glede na morebitno kasnejše prenehanje obstoječe skupnosti).

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Kopije izpiskov iz registra matičnih evidenc lahko pridobi kdorkoli, ki jih zahteva. V kolikor je pri vpisu naveden zaznamek izbrisa, se lahko kopija izpiska iz omenjene matične evidence izda samo s pooblastilom Javnega tožilca (člen 1129 NCPC). Izpisek iz registra družb lahko stranka pridobi na sedežu registra ali preko spleta (www.rcsl.lu).

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

Pravne posledice vpisa v register se razlikujejo glede na učinek med strankama in učinek v razmerju do tretjih oseb. Med strankama veljajo vse spremembe na dan sklenitve sporazuma pri notarju. V razmerju do tretjih oseb pa sprememba učinkuje v treh mesecih po vpisu v register, razen če zakonec v stiku s tretjo osebo le-to obvesti o spremembi (člen 1397, odstavek 2 CC). Vendar pa sprememba ne učinkuje v razmerju do upnikov, ki se lahko sklicujejo na pravice, ki so jim šle pred spremembo (člen 1397, odstavek 3 CC).