3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Zakonca lahko prosto skleneta pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, pri čemer izbereta režim zakonskega premoženja za urejanje premoženjskih razmerij med njima. Izbereta lahko (1) skupno premoženje zakoncev ali (2) ločitev premoženja ali (3) skupni preostanek pod ločenim upravljanjem. V okviru režima skupnega preostanka ima premoženje, ki ga pridobi posamezni zakonec v času trajanja zakonske zveze, v lasti in upravljanju zakonec, ki ga je pridobil, kot da bi bil izključni lastnik (člen 1339 CC). Po prekinitvi skupnega preostanka se končni preostanki zakoncev, ki ostanejo po odbitku dolgov, izenačijo (člen 1341 CC).

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema je treba sestaviti v obliki javne listine. Obrniti se je treba na notarja.

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Če se pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema sklene pred sklenitvijo zakonske zveze, stopi v veljavo v trenutku sklenitve zakonske zveze. Za zadevne tretje stranke pa pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema stopi v veljavo na datum, ko notar listino evidentira v javnem registru. Če se pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema sklene po sklenitvi zakonske zveze, za zakonca začne veljati na datum sklenitve pogodbe, za tretje stranke pa na datum, ko notar to listino evidentira v javnem registru.

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Da, pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se lahko spremeni, vendar je za vsako spremembo, opravljeno po sklenitvi zakonske zveze, potrebna privolitev sodnika, ki predseduje sodišču v prostovoljno izbrani jurisdikciji. Obstoječi upniki, ki imajo zahtevek, nastal pred spremembo, ne bodo prizadeti.