3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Po sklenitvi zakonske zveze se lahko zakonca dogovorita o povečanju ali ožanju obsega skupnega premoženja glede na pravne predpise.

S povečanjem obsega se zakonca dogovorita, da skupno premoženje vključuje tudi premoženje, ki bi bilo sicer del posebnega premoženja zakoncev (denimo premoženje, pridobljeno na podlagi darilne pogodbe, dedovanja, ali kot nadomestilo za premoženje, pridobljeno pred sklenitvijo zakonske zveze). Z ožanjem obsega skupnega premoženja se zakonca dogovorita, da se del premoženja, ki bi bilo sicer skupno, izloči iz skupnega premoženja (denimo koristi in dohodki iz naslova premoženja, ki je v izključni lasti enega izmed zakoncev).

Na podoben način se zakonca lahko dogovorita o upravljanju skupnega premoženja (člen 143a, odstavek 1 OZ); lahko se na primer dogovorita, da bosta skupno premoženje ali njegov del upravljala skupno, ali pa da bo premoženje upravljal zgolj eden izmed zakoncev. Če zakonec odtuji del premoženja, ki je izločeno iz skupnega upravljanja, drug zakonec ni upravičen izpodbijati odtujitve. Takšne spremembe pravne ureditve skupnega premoženja se nanašajo zgolj na premoženje, ki je bilo pridobljeno po sklenitvi takšnega dogovora.

Zakonca se lahko dogovorita za odloženo skupnost premoženja, po kateri se skupno premoženje ustanovi šele takrat, ko pride do prenehanja zakonske zveze. V tem primeru sporazum ne spremeni obsega skupnega premoženja, temveč zgolj čas njegovega nastanka. Med trajanjem zakonske zveze vsak zakonec torej obdrži izključno lastništvo nad premoženjem, na dan prenehanja zakonske zveze pa se ustanovi skupno premoženje, ki je nato predmet delitve.

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Zgoraj opisana pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, njena sprememba ali razveljavitev se sklene kot neposredno izvršljiv notarski zapis pri notarju.

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Slovaško pravo ne ureja pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema pred poroko. Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema je torej mogoče skleniti šele po sklenitvi zakonske zveze. V kolikor se sporazum nanaša tudi na nepremičnine, učinkuje šele z dnem vpisa v zemljiško knjigo.

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Sporazum se lahko kadarkoli med trajanjem zakonske zveze spremeni. Tudi morebitne spremembe pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se sklenejo pri notarju v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.