3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Novi DZ ureja institut pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij je pogodba, s katero se zakonca dogovorita o vsebini njunega premoženjskega režima, ki se razlikuje od zakonitega. V njej lahko sporazumno uredita tudi druga premoženjska razmerja za čas trajanja zakonske zveze kakor tudi za primer razveze. Zakonca morata pred sklenitvijo pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij drug drugega seznaniti s svojim premoženjskim stanjem, sicer je pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij izpodbojna. Del pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij je lahko tudi sporazum o medsebojnem preživljanju in sporazum o preživnini za primer razveze zakonske zveze.

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Sprejemljiv sporazum med zakoncema in vsa njegova dopolnila morajo biti v obliki notarskega verodostojnega instrumenta.

Pogodba o ureditvi premoženjsko pravnih razmerji mora biti sklenjena v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, pred sklenitvijo pogodbe se predvideva notarjeva obveznost pojasnitve in pogodba se vpiše v register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. Če je pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij neveljavna, za zakonca velja zakoniti premoženjski režim. Če pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij ni vpisana v registru pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, se v razmerju do tretjih oseb domneva, da velja za premoženjska razmerja med zakoncema zakoniti premoženjski režim.

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Sporazume, v katerih je navedeno, da ločeno premoženje spada v skupno premoženje, se lahko sklene le v času trajanja zakonske zveze.

Velja pogodbena svoboda: za zakonca velja pogodbeni premoženjski režim od sklenitve pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, če se v njej ne dogovorita drugače. Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki jo skleneta bodoča zakonca, učinkuje z dnem sklenitve zakonske zveze ali z dnem po sklenitvi zakonske zveze, ki ga določita bodoča zakonca v pogodbi o ureditvi premoženjskopravnih razmerij.

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Velja pogodbena svoboda: zakonca lahko spremenita že sklenjeno pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sprememba pogodbe pa se javi v register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij.