3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Zakonca imata pravico, da v pogodbi o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema določita režim zakonskega premoženja, ki se razlikuje od privzetega režima skupnih pridobitev.

Španska zakonodaja kot alternativno zakonskemu režimu zakonskega premoženja skupnih pridobitev dopušča režim ločenega premoženja (régimen de separación de bienes) in režim udeležbe v pridobitvah (régimen de participación). V okviru režima ločenega premoženja ( člen 1435-1444 CC) posamezni zakonec obdrži, kar je prinesel v zakonsko zvezo, in postane izključni lastnik premoženja, ki ga pridobi v času trajanja zakonske zveze. Če ni mogoče ugotoviti, komu pripada premoženje, se domneva polovični delež posameznega zakonca.

V okviru režima udeležbe pri pridobitvah (člen 1411-1434 CC) posamezni zakonec obdrži, kar je prinesel v zakonsko zvezo, in postane izključni lastnik premoženja, ki ga pridobi v času trajanja zakonske zveze, vendar je v času trajanja tega režima vsak zakonec upravičen do deleža v pridobitvah drugega zakonca. Te pridobitve se izračunajo v trenutku prenehanja sistema ali zakonske zveze.

V okviru obeh režimov posamezni zakonec ne odgovarja za dolgove drugega in vsak zakonec lahko svobodno odtuji svoje premoženje, razen družinskega doma ( člen 1320 CC).

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema (capitulaciones matrimoniales) je treba skleniti v obliki javne listine (člen 1315 CC). Zato je treba pogodbo skleniti v prisotnosti notarja civilnega prava, ki sestavi javno listino (člen 1280 CC). Slednjo se nato zato, da bi imela učinek za tretje stranke, registrira v civilni register.

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se lahko sklene pred ali kadarkoli v času trajanja zakonske zveze. Pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, sklenjene pred sklenitvijo zakonske zveze, stopijo v veljavo le v primeru naknadne sklenitve zakonske zveze (člen 1333 CC). Pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, sklenjene v času trajanja zakonske zveze, veljajo od trenutka sklenitve, za tretje stranke pa ne veljajo, dokler se jih ne registrira v civilnem registru.

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Zakonca lahko obstoječo pogodbo tudi spremenita, v kolikor so izpolnjene iste formalne zahteve (člen 1331 CC). Sprememba pa ne vpliva na pravice, ki so jih že pridobile tretje stranke (člen 1317 CC).